شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121314 | |

«خموتو» از زیان به سود رسید: شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 204 هزار و 120 میلیون ریال منتشر کرد.

 «خموتو» از زیان به سود رسید: شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 204 هزار و 120 میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد 12ماهه سال مالی 96 معادل 26 میلیارد و 42میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 128ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از زیان به سود رسید. افزون بر این، «خموتو» در سال مالی 95 به‌ازای هر سهم 143 ریال زیان محقق کرده بود. این در حالی است که، به سود خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 3میلیارد و 527میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار گزارش عملکرد 12 ماهه «غمینو»: شرکت صنایع غذایی مینو شرق اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 100 هزار میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 معادل 42 میلیارد و 315میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 423 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 10درصد کاهش داشت. این در حالی است که، «غمینو» در سال مالی 95 به‌ازای هر سهم 471ریال سود محقق کرده بود. براساس این گزارش، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 103میلیارد و 299میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 بررسی عملکرد 3 ماهه نخست «کفپارس»: شرکت فرآورده‌های نسوز پارس صورت‌های مالی 3ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یکصد میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در 3 ماهه نخست سال مالی 97 مبلغ 2 میلیارد و 23میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 20ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 43درصد افزایش داشت. این در حالی است که «کفپارس» در سال مالی 95 مبلغ 14ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 33میلیارد و 778 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر عملکرد یک ساله شیر پاستوریزه پگاه اصفهان: شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 200میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در سال مالی 96 مبلغ 107 میلیارد و 540 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 538ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 27درصد کاهش داشت. بر این اساس، «غشصفا» در سال مالی 95 مبلغ 738ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 231 میلیارد و 38میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 عملکرد مثبت پارس سرام طی 6 ماه: شرکت پارس سرام اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ 6ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 60 میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار صورت‌های مالی 6 ماهه نخست سال مالی 97 اعلام کرد در سال مالی جاری مبلغ 320میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس 5 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با سال مالی قبل روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که «کسرام» در نیمه نخست سال مالی 95 هیچ سود و زیانی به‌ازای هر سهم خود اختصاص نداده است. براساس این گزارش، از سود خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال کسر شد و درنهایت مبلغ 11میلیارد و 134میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش 102درصدی عملکرد «فرآور»: شرکت فرآوری مواد معدنی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 120میلیارد ریال منتشر کرد. این شرکت در دوره 12 ماهه یاد شده مبلغ 263 میلیارد و 361میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 2 هزار و 195 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 102درصد افزایش داشت. همچنین، «فرآور» در دوره 12 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ یک هزار و 88 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران