شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 120932 | |

نگاهی بر پرتفوی سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان: شرکت سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها) صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل سه هزار و 500میلیارد ریال منتشر کرد.

 نگاهی بر پرتفوی سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان: شرکت سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها) صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل سه هزار و 500میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه خود اعلام کرد در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 7 میلیارد و 266 میلیون ریال و مبلغ معادل 9 میلیارد و 331 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل دو میلیارد و 65 میلیون ریال سود کسب کرد. همچنین، این شرکت دوره یک ماهه یاد شده سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل سه میلیارد و 853 میلیون ریال خریداری کرد. افزون بر این، «وسکاب» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل سه هزار و 996 میلیارد و 515 میلیون ریال و ارزش بازار معادل چهار هزار و 199 میلیارد و 955 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. علاوه بر این، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه معادل سه میلیارد و 413 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ سه هزار و 993 میلیارد و 102 میلیون ریال رسید. بر این اساس، ارزش بازار آن نیز معادل 64 میلیارد و 976 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره معادل چهار هزار و 134 میلیارد و 979 میلیون ریال محاسبه شد.

 انتشار عملکرد گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان: گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 20 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه خود اعلام کرد در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 43 میلیارد و 907 میلیون ریال و مبلغ معادل 124 میلیارد و 104 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 80 میلیارد و 197 میلیون ریال سود کسب کرد. افزون بر این، شرکت دوره یک ماهه یاد شده سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد. بر اساس این گزارش، «پترول» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل چهار هزار و 661 میلیارد و 155 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 8 هزار و 860 میلیارد و 505 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. افزون بر این، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه معادل 43 میلیارد و 907 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ چهار هزار و 617 میلیارد و 248 میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن نیز معادل 272 میلیارد و 706 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره معادل 8 هزار و 587 میلیارد و 799 میلیون ریال محاسبه شد.

 نگاهی بر عملکرد «وبوعلی»: سرمایه‌گذاری بوعلی صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 31فروردین ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار و 600 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه خود اعلام کرد در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 8 میلیارد و 525 میلیون ریال و مبلغ معادل 10 میلیارد و 280میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک میلیارد و 755 میلیون ریال سود کسب کرد. همچنین، این شرکت دوره یک ماهه یاد شده سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 21میلیارد و 151میلیون ریال خریداری کرد. بر اساس این گزارش، «وبوعلی» در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 954 میلیارد و 76 میلیون ریال و ارزش بازار معادل یک هزار و 598 میلیارد و 925 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه معادل 12میلیارد و 626 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ یک هزار و 966 میلیارد و 702 میلیون ریال رسید. علاوه بر این، ارزش بازار آن نیز معادل 26میلیارد و 137 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل یک هزار و 625 میلیارد و 62 میلیون ریال محاسبه شد.

 انتشار عملکرد یکساله «حتوکا»: شرکت حمل و نقل توکا اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل 330 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد 12ماهه سال مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12 ماهه یاد شده مبلغ 24 میلیارد و 908 میلیون ریال سود سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 48 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 48 درصد کاهش داشت. افزون بر این، «حتوکا» در دوره 12 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 144 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. همچنین، با افزوده شدن سود خالص به زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 26 میلیارد و 386میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 رشد ارزش بازار سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 16 هزار و 250میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 22 هزار و 800 میلیارد و 362 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 36 هزار و 299 میلیارد و 561 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده با افزایش معادل 428 میلیارد و 649 میلیون ریال در پایان دوره به مبلغ 23 هزار و 229میلیارد و 11 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش برابر با دو هزار و 232میلیارد و 561میلیون ریال در پایان دوره معادل 38 هزار و 532 میلیارد و 122 میلیون ریال محاسبه شد. افزون بر این، «وبانک» در یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 326 میلیارد و 518 میلیون ریال و مبلغ یک هزار و 363میلیارد و 586 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 37 میلیارد و 68 میلیون ریال سود شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 667میلیارد و 863میلیون ریال خریداری کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران