شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 120829 | |

نگاهی بر عملکرد 6 ماهه شاهد: شرکت شاهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 33 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد.

 نگاهی بر عملکرد 6 ماهه شاهد: شرکت شاهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی شش ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 33 هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد شش ماهه نخست سال مالی 97 خود اعلام کرد در نیمه نخست سال مالی جاری مبلغ 159 میلیارد و 220 میلیون ریال سود سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 59 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 392درصد افزایش داشت. علاوه بر این، «ثشاهد» در دوره شش ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 12 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و 418 میلیارد و 684 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 افزایش 9 درصدی عملکرد 96 سیمان خاش: سیمان خاش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 125 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، سیمان خاش با انتشار عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12 ماهه یاد شده مبلغ 180 میلیارد و 877 میلیون ریال سود سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 447 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 9 درصد افزایش داشت. بر این اساس، «سخاش» در دوره 12 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ یک هزار و 322 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 283 میلیارد و 706 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی سه ماهه سیمان مازندران: سیمان مازندران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی سه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 411 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت با انتشار عملکرد سه ماهه سال مالی 97 خود اعلام کرد در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ 45 میلیارد و 812 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 37 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 71 درصد کاهش داشت. «سمازن» در دوره سه ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 127 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص دوره به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 249 میلیارد و 819 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش 55 درصدی عملکرد یکساله «وبوعلی»: سرمایه‌گذاری بوعلی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل یک هزار و 600 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد یکساله مالی 96 خود اعلام کرد در 12 ماهه گذشته مبلغ 470 میلیارد و 799 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 294 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 55 افزایش داشت. گفتنی است، «وبوعلی» در دوره 12ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 190 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 494 میلیارد و 409 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

  افزایش ارزش بازار «وصنعت»: شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل چهار هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 97 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل پنج هزار و 893 میلیارد و 714 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 7 هزار و 266 میلیارد و 295 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده معادل 125 میلیارد و 120 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ شش هزار و 18 میلیارد و 834 میلیون ریال رسید، در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش 155میلیارد و 41 میلیون ریال در پایان دوره معادل 7 هزار و 421 میلیارد و 336 میلیون ریال محاسبه شد. گفتنی است، «وصنعت» در یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 78 میلیارد و 477 میلیون ریال و مبلغ 65 میلیارد و 978 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 12 میلیارد و 499 میلیون ریال زیان شناسایی کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران