شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119558 | |

نگاهی بر عملکرد یکساله پشم شیشه ایران: پشم شیشه ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 77 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 78 درصد کاهش داشت

  نگاهی بر عملکرد یکساله پشم شیشه ایران: پشم شیشه ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 77 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 78 درصد کاهش داشت. افزون بر این، شرکت پشم شیشه ایران با انتشار صورت‌های مالی یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 96 اعلام کرد طی سال مالی گذشته معادل 11 میلیارد و 478 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 77 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 78 درصد کاهش یافت. همچنین، این شرکت در پایان سال مالی گذشته مبلغ 351 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد. در سویی دیگر، با افزوده شدن سود خالص دوره به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 31 میلیارد و 128 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

  «سفارس» طی یک ماه نه خریدار و نه فروشنده بود: شرکت سیمان فارس و خوزستان صورت وضعیت پرتفوی یک‌ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل پنج هزار و 625 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده چهار هزار و 186 میلیارد و 471 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 7 هزار و 135 میلیارد و 137 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن معادل 56 میلیارد و 320 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل هفت هزار و 78 میلیارد و 817 میلیون ریال محاسبه شد.

 افزایش ارزش بازار «وبانک»: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 16 هزار و 250 میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 22 هزار و 800 میلیارد و 362 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 36 هزار و 299 میلیارد و 561 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. همچنین، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده با افزایش معادل 428 میلیارد و 649 میلیون ریال در پایان دوره به مبلغ 23 هزار و 229 میلیارد و 11 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش برابر با 2هزار و 232 میلیارد و 561 میلیون ریال در پایان دوره معادل 38 هزار و 532 میلیارد و 122 میلیون ریال محاسبه شد. افزون بر این، «وبانک» در یک‌ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و 326 میلیارد و 518 میلیون ریال و مبلغ یک هزار و 363 میلیارد و 586 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 37 میلیارد و 68 میلیون ریال سود شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تما شده معادل 667 میلیارد و 863 میلیون ریال خریداری کرد.

 نگاهی بر صورت‌های مالی «ونیکی»: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 7 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در سال مالی 96 معادل یک هزار و 743 میلیارد و 140 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 249 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 27 درصد کاهش داشت. این شرکت در پایان سال مالی 95 مبلغ 343 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. بر اساس این گزارش، با اضافه شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ چهار و 562 میلیارد و 725 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر عملکرد «شوینده»: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یک هزار میلیارد ریال منتشر کرد. بر این اساس، شرکت در سال مالی 96 معادل 694 میلیارد و 345 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 694 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل تغییر بخصوصی نداشت. این شرکت در پایان سال مالی 95 مبلغ 692 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. افزون بر این، با اضافه شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 885 میلیارد و 503 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 تحقق سود 887 ریالی «شبریز»: شرکت پالایش نفت تبریز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل سه هزار و 884 میلیارد و 211 میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه سال جاری خود اعلام کرد در دوره سه ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ سه هزار و 446 میلیارد و 341 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 887 میلیون ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 184 درصد افزایش داشت. «شبریز» در دوره 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 312 ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با کسر سود خالص از زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ دو هزار و 841 میلیارد و 745 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه «شلعاب»: شرکت لعابیران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل یکصد میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل 60 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه سال جاری خود اعلام کرد در دوره سه ماهه سوم سال مالی جاری مبلغ سه میلیارد و 794 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 38 میلیون ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است. «شلعاب» در دوره 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 176 ریال زیان به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 51 میلیارد و 159 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران