شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119452 | |

در سالی که گذشت حقیقی‌ها ۴۸درصد و حقوقی‌ها ۵۲درصد خریدهای بورس را از آن خود کردند و در مقابل حقیقی‌ها ۴۹درصد و حقوقی‌ها ۵۱درصد فروش‌های بورس را به نام خود کردند.

در سالی که گذشت حقیقی‌ها ۴۸درصد و حقوقی‌ها ۵۲درصد خریدهای بورس را از آن خود کردند و در مقابل حقیقی‌ها ۴۹درصد و حقوقی‌ها ۵۱درصد فروش‌های بورس را به نام خود کردند. به گزارش تسنیم، در سالی که گذشت حقیقی‌ها 219هزار و 50میلیارد ریال (48درصد) و حقوقی‌ها 235هزار و 771میلیارد ریال (52درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 221هزار و 488 میلیارد ریال (49درصد) و حقوقی‌ها 221هزار و 488 میلیارد ریال (51درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند. بر این اساس در جریان معاملات اسفند‌ماه پارسال حقیقی‌ها 15هزار و 325میلیارد ریال (39.3درصد) و حقوقی‌ها 23هزار و 693میلیارد ریال (60.7درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 16هزار و 282میلیارد ریال (41.7درصد) و حقوقی‌ها 22هزار و 737 میلیارد ریال (58.3درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند. در جریان معاملات بهمن‌ماه پارسال هم حقیقی‌ها 19 هزار و 156میلیارد ریال (40.5درصد) و حقوقی‌ها 28 هزار و 137میلیارد ریال (59.5درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 19هزار و 348 میلیارد ریال (40.9درصد) و حقوقی‌ها 27 هزار و 945 میلیارد ریال (59.1درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند. همچنین در جریان معاملات نخستین ماه زمستان سال گذشته حقیقی‌ها 21 هزار و 813 میلیارد ریال (41.9درصد) و حقوقی‌ها 30 هزار و 307 میلیارد ریال (58.1درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 22 هزار و 597میلیارد ریال (43.4درصد) و حقوقی‌ها 29 هزار و 523میلیارد ریال (56.6درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند. در جریان معاملات آخرین ماه پاییز پارسال نیز حقیقی‌ها 23 هزار و 418 میلیارد ریال (51.8درصد) و حقوقی‌ها 21 هزار و 795میلیارد ریال (48.2درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 20هزار و 295میلیارد ریال (44.9درصد) و حقوقی‌ها 24هزار و 919میلیارد ریال (55.1درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند. در جریان معاملات آبان ماه نیز حقیقی‌ها 16 هزار و 683 میلیارد ریال (49.2درصد) و حقوقی‌ها 17 هزار و 233 میلیارد ریال (50.8درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 17 هزار و 94میلیارد ریال (59.7درصد) و حقوقی‌ها 16 هزار و 822میلیارد ریال (49.6درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند. همچنین در جریان معاملات نخستین ماه پاییز گذشته حقیقی‌ها 16هزار و 479میلیارد ریال (54.6درصد) و حقوقی‌ها 13هزار و 725میلیارد ریال (45.4درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 18هزار و 30 میلیارد ریال (59.7درصد) و حقوقی‌ها 12هزار و 174 میلیارد ریال (40.3درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند. در آخرین ماه تابستان پارسال حقیقی‌ها 14 هزار و 826 میلیارد ریال (44درصد) و حقوقی‌ها 18 هزار و 838 میلیارد ریال (56درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 14 هزار و 530میلیارد ریال (43.2درصد) و حقوقی‌ها 19 هزار و 133میلیارد ریال (56.8درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در مرداد سال گذشته حقیقی‌ها 17هزار و 872میلیارد ریال (50.2درصد) و حقوقی‌ها 17هزار و 737میلیارد ریال (49.8درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 17هزار و 922 میلیارد ریال (50.3درصد) و حقوقی‌ها 17 هزار و 686 میلیارد ریال (49.7درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند. در تیرماه گذشته نیز حقیقی‌ها 14 هزار و 177 میلیارد ریال (46درصد) و حقوقی‌ها 16 هزار و 675 میلیارد ریال (54درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها 13 هزار و 461میلیارد ریال (43.6درصد) و حقوقی‌ها 17 هزار و 391میلیارد ریال (56.4درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران