شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 118413 | |

عملکرد «وبانک» طی 6 ماه: سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی(سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده

 عملکرد «وبانک» طی 6 ماه: سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی(سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه ثبت شده معادل 16هزار و 250میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت در دوره شش ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ یک دو هزار و 218میلیارد و 700میلیون ریال سود خالص کسب کرد. بر این اساس مبلغ 137ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده شد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 21درصد افزایش یافت. در سویی دیگر، این شرکت در دوره 6 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 113ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده بود. بر اساس این گزارش «وبانک» با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص هر سهم مبلغ دو هزار و 943میلیارد و 474میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر عملکرد پخش البرز: پخش البرز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل 520 میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل 80 میلیارد ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت در دوره 9ماهه سال مالی 96 مبلغ یک 111میلیارد و 487میلیون ریال سود خالص کسب کرد. بر این اساس مبلغ 214ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 15درصد کاهش یافت. این شرکت در دوره 9ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 251ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده بود. در سویی دیگر «پخش» با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص هر سهم مبلغ 170میلیارد و 425میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 نگاهی بر عملکرد «وپترو»: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی شش ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه ثبت شده معادل یک هزار و 820 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت در دوره 6 ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ یک هزار و 7میلیارد و 386میلیون ریال سود خالص کرد. بر این اساس مبلغ 4ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 4درصد کاهش یافت. این شرکت در دوره شش ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 4ریال زیان به ازای هر سهم پوشش داده بود. بر این اساس «وپترو» با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص هر سهم مبلغ یک هزار و 60 میلیارد و 871 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 انتشار عملکرد 9ماهه گروه صنعتی سپاهان: شرکت گروه صنعتی سپاهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 1650میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه سال مالی جاری اعلام کرد در دوره 9ماهه یاد شده مبلغ 31میلیارد و 15میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 48ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 70درصد کاهش داشت. «فسپا» در 9ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 161 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته بود. بر این اساس، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 203میلیارد و 947میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 اختصاص 711ریال سود «بفجر»: پتروشیمی فجر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل شش هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت در دوره 9ماهه سال مالی 96 مبلغ 4هزار و 619 میلیارد و 743میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 711ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل شش درصد افزایش یافت. این شرکت در دوره 9ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 672 ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده بود. افزون بر این، «بفجر» با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص هر سهم مبلغ پنج هزار و 878 میلیارد و 924میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش 22درصدی عملکرد «شپدیس»: شرکت پتروشیمی پردیس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی سه ماهه منتهی به 31شهریور ماه 97 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 6 هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین شرکت در دوره سه ماهه نخست سال مالی 97 مبلغ یک هزار و 535 میلیارد و چهار میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 256ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 22درصد افزایش یافت. این شرکت در دوره سه ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 210ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده بود. افزون بر این، «شپدیس» با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص هر سهم مبلغ دو هزار و 848 میلیارد و 134میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 اختصاص 254ریال سود هر سهم «وسپه»: شرکت سرمایه‌گذاری سپه اطلاعات و صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ثبت شده معادل 5 هزار و 382میلیارد ریال و سرمایه ثبت نشده معادل یک هزار و 309میلیارد منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار اطلاعات و صورت‌های سال مالی 96 به صورت حسابرسی نشده، اعلام کرد طی سال مالی گذشته مبلغ یک هزار و 367میلیارد و 149میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 254ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 18درصد کاهش داشت. بر این اساس «وسپه» در 9ماهه سال مالی قبل مبلغ 308ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ یک هزار و 763میلیارد و 318میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران