شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112377 | |

انتشار پرتفوی آبان ماه «وغدیر»: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 72هزار میلیارد ریال منتشر کرد.

 انتشار پرتفوی آبان ماه «وغدیر»: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 72هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه خود اعلام کرد طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 26 میلیارد و 517 میلیون ریال و مبلغ 26 میلیارد و 517 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت هیچ سود یا زیانی شناسایی نکرد. در سویی دیگر، این شرکت طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 125 میلیارد و 499 میلیون ریال خریداری کرد. گفتنی است، شرکت در ابتدای دوره مهر ماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 32هزار و 254 میلیارد و 118 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 58هزار و 671 میلیارد و 549 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. علاوه بر این، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده معادل 98 میلیارد و 982 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ 32 هزار و 353 میلیارد و 100میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل 6هزار و 745 میلیارد و 711 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل 65هزار و 417 میلیارد و 260 میلیون ریال محاسبه شد.

 نگاهی بر عملکرد سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان: سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها) صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 3هزار و 500 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت در ابتدای دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 3هزار و 794 میلیارد و 801 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 3هزار و 794 میلیارد و 411 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. این در حالی است که، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در طی یک ماه معادل 39 میلیارد و 273 میلیون ریال افزایش یافت و به مبلغ 3هزار و 834 میلیارد و 74 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز با افزایش معادل 134 میلیارد و 455 میلیون ریالی به مبلغ 3هزار و 814 میلیارد و 866 میلیون ریال محاسبه شد. گفتنی است این شرکت در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 194 میلیارد و 477 میلیون ریال خریداری کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 155 میلیارد و 204 میلیون ریال و مبلغ 195 میلیارد و 117 میلیون ریال به فروش رساند و از این بابت معادل 39 میلیارد و 913 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

 کسب سود واگذاری «وگستر»: گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 400 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه خود اعلام کرد طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 10میلیارد و 349 میلیون ریال و مبلغ 14 میلیارد و 869 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ چهار میلیارد و 520 میلیون ریال سود کسب کرد. علاوه بر این شرکت طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 23 میلیارد و 285 میلیون ریال خریداری کرد. گفتنی است، شرکت در ابتدای دوره مهر ماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 333 میلیارد و 757 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 307 میلیارد و 204 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. افزون بر این، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده معادل 12 میلیارد و 936 میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره به مبلغ 346 میلیارد و 693 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن با کاهش معادل 23 میلیارد و 704 میلیون ریالی در پایان دوره معادل 283 میلیارد و 500 میلیون ریال محاسبه شد.

 انتشار پرتفوی یک ماهه «سیدکو»: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل چهار هزار میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد یک ماهه خود اعلام کرد طی ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 422 میلیون ریال و مبلغ 411 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 11 میلیون ریال زیان کسب کرد. افزون بر این شرکت طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک میلیون ریال خریداری کرد. گفتنی است، شرکت در ابتدای دوره مهر ماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 3هزار و 951 میلیارد و 73 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 3هزار و 528 میلیارد و 407 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. این در حالی است که، بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یاد شده معادل 421 میلیون ریال کاهش یافت و در پایان دوره به مبلغ 3هزار و 950 میلیارد و 652 میلیون ریال رسید. در حالی که ارزش بازار آن معادل 15 میلیارد و 528 ریال کاهش یافت و مبلغ 3هزار و 512 میلیارد و 879 میلیون ریال محاسبه شد.

 سود 70 ریالی «غپینو»: شرکت صنعتی پارس مینو با سرمایه ثبت شده یک هزار و 260 میلیارد ریال اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را منتشر کرد. همچنین، شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم 70 ریال سود خالص شناسایی کرد. گفتنی است، شرکت در دوره 6 ماهه سال مالی قبل به ازای هر سهم 69 ریال سود محقق کرد که در مدت مشابه امسال یک درصد آن را افزایش داد. همچنین این شرکت در 12 ماهه سال مالی قبل به ازای هر سهم 245 ریال سود کنار گذاشت. همچنین، شرکت صنعتی پارس مینو سود انباشته پایان دوره را در 6 ماهه امسال 455 میلیارد و 452 میلیون ریال شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش یافت.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران