شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 112114 | |

نگاهی بر عملکرد 6 ماهه «غمینو»: شرکت صنایع غذایی مینو شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 100 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 6ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده معادل 11 میلیارد و 281میلیون ریال سود خالص کسب کرده است.

 نگاهی بر عملکرد 6 ماهه «غمینو»: شرکت صنایع غذایی مینو شرق اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 100 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، شرکت با انتشار عملکرد 6ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده معادل 11 میلیارد و 281میلیون ریال سود خالص کسب کرده است. بر این اساس این شرکت مبلغ 113 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 29‌درصد کاهش داشت. گفتنی است این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال مالی قبل مبلغ 160 ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرده بود. علاوه بر این، «غمینو» در پایان دوره 6 ماهه با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره مبلغ

76 میلیارد و 446 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های خود منظور کرد.

 افزایش 283 درصدی سود «قشهد»: شرکت شهد با سرمایه ثبت شده 201 میلیارد و 300 میلیون ریال اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به پایان شهریور 96 را منتشر کرد. همچنین، شرکت شهد در دوره 12 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به‌ازای هر سهم 935 ریال سود شناسایی کرد. علاوه بر این، شرکت در دوره 12 ماهه امسال در حالی 935ریال سود خالص پس از کسر مالیات شناسایی کرد که در دوره 12 ماهه سال مالی قبل به‌ازای هر سهم 244ریال سود خالص محقق کرده بود. این شرکت در 12ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 283‌درصد سود را افزایش داد. این درحالی است که، سود انباشته پایان دوره این شرکت در 12ماهه امسال 199میلیارد و 137 میلیون ریال است. این شرکت در 12ماهه سال مالی قبل 50 میلیارد و 435میلیون سود انباشته محقق کرده بود که امسال 295درصد آن را افزایش داد.

 انتشار صورت‌های مالی 6 ماهه صنعتی آما: شرکت صنعتی آما اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 500 میلیارد ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت با انتشار عملکرد 6ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 100 میلیارد و 389میلیون ریال سود خالص به دست آورد. بر این اساس این شرکت مبلغ

201 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 23‌درصد کاهش داشت. گفتنی است این شرکت در 6 ماهه ابتدایی سال مالی 95 مبلغ 262 ریال سود به‌ازای هر سهم پوشش داده بود. بر این اساس، شرکت در پایان دوره 6 ماهه با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره مبلغ 613میلیارد و 889 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های خود منظور کرد.

 صورت‌های مالی 6 ماهه «فنوال»: شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به

 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 678 میلیارد و 347 میلیون ریال منتشر کرد. همچنین، این شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره 6 ماهه یاد شده مبلغ 25هزار و 743میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 38ریال سود به‌ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 111‌درصد افزایش داشت. این در حالی است که، شرکت در نیمه نخست سال مالی 95 مبلغ 18ریال سود به‌ازای هر سهم پوشش داده بود. افزون بر این، به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت مبلغ 45 میلیارد و 177میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 شناسایی سود 184 ریالی «قزوین»: شرکت کارخانجات قند قزوین با سرمایه ثبت شده

 330 میلیارد و 196 میلیون ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 برای دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 96 را منتشر کرد. همچنین، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را مبلغ 500ریال به‌طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. این در حالی است که، شرکت در دوره 6ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به‌ازای هر سهم

 184 ریال سود پوشش داد. این شرکت در 6ماهه 37‌درصد پیش‌بینی‌ها را پوشش داد. افزون بر این، کارخانجات قند قزوین در 6 ماهه سال مالی قبل به‌ازای هر سهم 92 ریال زیان اعلام کرده بود اما در 12ماهه منتهی به پایان اسفند 95 به‌ازای هر سهم 390ریال سود کنار گذاشت. در سویی دیگر، سود خالص پس از کسر مالیات هر سهم را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال 165 میلیارد و

 199میلیون ریال پیش‌بینی کرده که در

6ماهه 60 میلیارد و 789 میلیون ریال معادل 37‌درصد را محقق کرده است.

 تحقق سود 298 ریالی «کفرا»: شرکت فرآورده‌های نسوز ایران با سرمایه ثبت شده

372 میلیارد و 886میلیون ریال اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 96 را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 منتشر کرد. همچنین، این شرکت در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به‌ازای هر سهم 298ریال سود شناسایی کرد. بر این اساس، شرکت در دوره 6ماهه امسال در حالی 298 ریال سود خالص پس از کسر مالیات شناسایی کرد که در دوره 6 ماهه سال مالی قبل به‌ازای هر سهم 145 ریال سود خالص محقق کرده بود. این شرکت در

6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 106‌درصد سود را افزایش داد. همچنین فرآورده‌های نسوز آذر در 12 ماهه منتهی به پایان اسفند 95 به‌ازای هر سهم 277 ریال سود محقق کرد. افزون بر این، سود انباشته پایان دوره این شرکت در 6 ماهه امسال 218 میلیارد و

648 میلیون ریال است. این شرکت در 6 ماهه سال مالی قبل 197میلیارد و 171 میلیون سود انباشته محقق کرده بود که امسال 11‌درصد آن را افزایش داد.

 اعلام پیش‌بینی سود سال 97 «ثمسکن»: شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با سرمایه ثبت شده 5هزار و 500 میلیارد ریال پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان آذر 97 را منتشر کرد. همچنین، شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به پایان آذر 97 را مبلغ 92 ریال به‌طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد. این در حالی است که، برای سال مالی منتهی به پایان آذر 97 در حالی 92ریال سود پیش‌بینی کرده است که در دوره 12 ماهه پایان آذر 96 به ازای هر سهم 91 ریال سود محقق کرد. این شرکت پیش‌بینی سود پایان آذر 97 را نسبت به مدت مشابه امسال یک ریال افزایش داد. همچنین این شرکت سود خالص پس از کسر مالیات را برای سال مالی منتهی به آذر 97، 505 میلیارد و 858میلیون ریال پیش‌بینی کرده است. این شرکت در 12 ماهه پایان آذر ماه امسال سود انباشته را 500میلیارد و

461 میلیون ریال اعلام کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران