شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه تقریبا برنامه‌های توسعه در بخش‌های مختلف وجود دارند

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه تقریبا برنامه‌های توسعه در بخش‌های مختلف وجود دارند و مطالعات را با درصدی خطا می توانیم بپذیریم، اظهار کرد: مطالعات به اندازه کافی داریم اما همواره بین تدوین با اجرای برنامه ها فاصله داریم و اتاق فکر اجرایی در دستورالعمل ها و آیین نامه ها نداریم."جعفر رودری" دیروز در نشست شبکه ملی جامعه و دانشگاه(کارگروه اقتصاد، صنعت و گردشگری) استان کرمان به اظهار کرد: ایران به لحاظ مباحث تولید علم و نظریه پردازی در دانشگاه ها رتبه خوبی در دنیا دارد و از طرف دیگر در اقتصاد دانش‌بنیان به معنی اینکه بتوانیم گسترش علم را به بخش‌های اقتصادی مختلف ببریم (کاربرد علم) رتبه خوبی نداریم.وی با اشاره به اینکه در رتبه بندی تولید، انتشار و کاربرد علم محاسبه می شود، افزود: لذا شبکه ملی جامعه و دانشگاه راه اندازی شد تا دانشگاه و بخش اقتصاد با هم در آمیخته شده و به تسری تولید علم به حوزه اجرا کمک کند.رودری با بیان اینکه تقریبا برنامه های توسعه در بخش های مختلف وجود دارند و مطالعات را با درصدی خطا می توانیم بپذیریم، اظهار کرد: مطالعات به اندازه کافی داریم اما همواره بین تدوین با اجرای برنامه ها فاصله داریم و اتاق فکر اجرایی در دستورالعمل ها و آیین نامه ها نداریم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران