شماره امروز: ۵۴۷

| | |

۱۷ عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هیات مقررت زدایی و بهبود محیط کسب و کار شناسایی شد

۱۷ عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هیات مقررت زدایی و بهبود محیط کسب و کار شناسایی شد که به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها به فهرست مجوزهای بانک مذکور در درگاه ملی مجوزها اضافه می‌شود. در آخرین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، 17 عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی شناسایی و به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای بانک مذکور در درگاه ملی مجوزها اضافه می‌شود. در این مجوزهای جامانده، اجازه نامه مرحله اول تا سوم عملیات ارزی موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) در کشور، موافقت نامه سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) در کشور، مجوز ایجاد شعبه باجه یا دفتر نمایندگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در داخل کشور، موافقت اصولی ایجاد شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در داخل کشور، موافقت اصولی تاسیس شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، موافقت نهایی تاسیس شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، موافقت اصولی تاسیس دفتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، موافقت نهایی تاسیس دفتر نمایندگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور، موافقت اصولی سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی در بانک فرعی در خارج از کشور و موافقت نهایی تاسیس یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بانک فرعی در خارج از کشور دیده می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران