شماره امروز: ۵۴۷

اثر وضعیت اقتصادی بر افزایش 19 درصدی چک برگشتی و رشد 53 درصدی مبلغ چک رمزدار

| | |

افزایش 19 درصدی مبلغ چک برگشتی در دی ماه و افزایش سهم مبلغی چک رمزدار از کل وصولی چک‌ها در دی ماه که به 55 درصد مبلغ وصولی‌ها رسیده

سهم مبلغی چک رمزدار از وصولی‌ها دوباره به 55 درصد افزایش یافت 

گروه بانک و بیمه | 

افزایش 19 درصدی مبلغ چک برگشتی در دی ماه و افزایش سهم مبلغی چک رمزدار از کل وصولی چک‌ها در دی ماه که به 55 درصد مبلغ وصولی‌ها رسیده حکایت از اثر رکود و وضعیت اقتصادی بر وصول مطالبات و چک‌ها، افزایش بی‌اعتمادی به چک عادی، کاهش سهم چک‌های عادی، اعتماد دوباره به چک‌های رمزدار دارد و این موارد باعث شده که مبلغ چک‌های رمزدار در دی ماه نسبت به آذر 1400 از لحاظ مبلغ ۵۳.۲ درصد افزایش یابد.  آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در دی ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۵۵۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۱.۶ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است. در دی‌ماه سال جاری بیش از ۶.۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۶۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۲ و ۴.۴ درصد نسبت به آذر ماه افزایش دارد. از سوی دیگر، حدود ۶ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۱ و ۲.۸ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی حدود ۵۵۳ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۱.۶ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.

     نسبت چک‌های برگشتی زیر ۱۰ درصد

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۱ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران بیش از ۱.۹ میلیون فقره به ارزشی حدود ۱۲۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۵۷ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. البته، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۸ درصد در دی ماه سال گذشته به ۸.۵ درصد در دی ماه امسال رسیده که ۰.۵ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده ۹۲ و ۸۸.۹ درصد وصولی و ۸ و ۱۱.۱ درصد برگشت داده شده است. 

     میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل 

علاوه بر این، در دی ماه امسال حدود ۵۳۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است که درواقع از نظر تعداد ۹۶.۶ و از نظر ارزش نیز ۸۸.۴ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.  از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۵۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۵ و از نظر مبلغ نیز ۷۷ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است. 

     چند درصد از چک‌های وصولی  رمزدار است؟

همچنین، در این ماه در کل کشور بیش از ۶.۴ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۶ میلیون فقره عادی و بالغ بر ۰.۴ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۱ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند. از نظر مبلغی نیز، از بیش از ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور، بالغ بر ۲۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود ۲۹۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۴۵.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۵۴.۹ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند. طبق این گزارش، در دی ماه امسال در کل کشور حدود ۴۵۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۲۹۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۵۳.۲ درصد افزایش داشته است. اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۵۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۲۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.۷ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۳.۷ درصد)، اصفهان (۹.۱ درصد) و خراسان رضوی (۷.۹ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین، ۸۵.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۷۹.۴ درصد)، اصفهان (۳.۱ درصد) و خراسان رضوی (۲.۷ درصد) وصول شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران