شماره امروز: ۵۴۷

مبلغ مبادله چک در اسفند 99 افزایش 27 درصدی داشت

| | |

در آخرین ماه سال 1399 و قبل از اجرای قانون جدید چک و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، میزان مبادله و برگشتی چک رشد قابل توجهی داشته و این موضوع نشان می‌دهد

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری |

در آخرین ماه سال 1399 و قبل از اجرای قانون جدید چک و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، میزان مبادله و برگشتی چک رشد قابل توجهی داشته و این موضوع نشان می‌دهد که کسب وکارهای مختلف تصمیم گرفته‌اند که قبل از اجرای قانون جدید نسبت به وصول چک اقدام کنند و لذا این موضوع رشد مبلغ مبادله و برگشتی را موجب شده و مبادله 27 درصد و برگشتی بیش از 37 درصد نسبت به بهمن ماه رشد داشته است.  بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۵۸۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۷ درصد و ۲۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۵۸۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۷ درصـد و ۲۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۳۱۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در اسفندماه سال جاری، ۴۹.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۱.۳ درصد، ۱۱ درصد و ۷.۶ درصـد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۴.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۱ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

  چک‌های وصولی

حدود ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۲۶۹ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۸ درصد و ۲۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۲.۱ درصد و ۸۷.۹ درصد وصـول شده است. درصـد تعـداد و مبلـغ چک‌های وصول شده در بهمن ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۱.۹ درصد و ۸۸.۸ درصد و در اسفندماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۸۹.۱ و ۸۸.۲ درصد بوده است. در اسفندماه ۱۳۹۹ در استان تهران بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۶۱ هزار میلیاردریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۳.۴ درصد و از نظر ارزش ۸۸.۱ درصـد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۹ درصد)، البرز (۹۳ درصد) و یزد (۹۲.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۲ درصد)، خراسان شمالی (۸۷.۴ درصد) و لرستان (۸۷.۸ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های قزوین (۸۹ درصـد)، مرکزی (۸۹.۳ درصد) و مازندران (۸۸.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های هرمزگان (۷۶.۵ درصد)، خراسان شمالی (۸۰.۱ درصد) و ایلام (۸۰.۵ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصـولی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  چک‌های برگشتی

حدود ۷۶۳ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۳۱۲ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۵ درصد و ۳۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۷.۹ درصد و ۱۲.۱ درصد برگشت داده شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در بهمن ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۸.۱ درصد و ۱۱.۲ درصد و در اسفندماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۱۰.۹ و ۱۱.۸ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۹۷ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۵۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۶.۶ درصد و از نظر ارزش ۱۱.۹ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (۱۵.۸ درصد)، خراسان شمالی (۱۲.۶ درصد) و لرستان (۱۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گـیلان (۶.۱ درصد)، البرز (۷ درصد) و یزد (۷.۵ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های هرمزگان (۲۳.۵ درصد)، خراسان شمالی (۱۹.۹ درصد) و ایلام (۱۹.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های قزوین (۱۰.۵ درصد)، مرکزی (۱۰.۷ درصد) و مازندران (۱۱.۲ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های‌ مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران