شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمد ربیع‌زاده کارشناس پولی و بانکی معتقد است که تعریف عملیاتی انضباط پولی این است که کسری نقدی به پایه پولی بانک مرکزی تحمیل نشود و بانک‌ها مجبور نباشند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند.

محمد ربیع‌زاده کارشناس پولی و بانکی معتقد است که تعریف عملیاتی انضباط پولی این است که کسری نقدی به پایه پولی بانک مرکزی تحمیل نشود و بانک‌ها مجبور نباشند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. محمد ربیع‌زاده با بیان اینکه کسری بودجه در همه کشورها ممکن است به دلیل فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمدهای دولت رخ دهد، اظهار کرد: کسری بودجه بستگی به شرایط، منابع، امکانات، قدرت اقتصادی، برنامه‌ریزی و حکمرانی خوب و انضباط مالی کشورها دارد که با راهکارهایی هم می‌توان آن را جبران کرد. یکی از راهکارهای قدیمی جبران کسری بودجه، قرض از دیگر کشورها و بانک جهانی است و همچنین برخی موارد در داخل است که به هرحال در ایران نیز با توجه به شرایط تحریم و همچنین وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی این کسری اتفاق افتاده است و ممکن بود هر دولتی با این شرایط نیز دچار کسری بودجه می‌شد.  وی ادامه داد: راهکار رفع کسری بودجه کشور، انضباط مالی است که باعث می‌شود دولت بتواند این کسری ناخواسته یا خواسته را برای چند سال مدیریت کند تا کشور از شرایط تحریم خارج شود و از سوی دیگر اقتصاد داخلی خود را بر اساس عدم وابستگی به درآمدهای نفتی تطبیق دهد.  این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه انضباط مالی به عنوان شعار نیست، تصریح کرد: تعریف عملیاتی این مولفه این است که کسری نقدی به پایه پولی بانک مرکزی تحمیل نشود و بانک‌ها مجبور نباشند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند که به تعبیری به معنای قرمز شدن حساب بانک‌هاست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران