شماره امروز: ۵۴۷

آخرین مهلت انتقال ارز چه زمانی است؟

| | |

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط ارزهای تامین شده از سوی این بانک به نرخ رسمی۴۲۰۰ تومانی را تعیین و در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته نکاتی را مطرح کرده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط ارزهای تامین شده از سوی این بانک به نرخ رسمی۴۲۰۰ تومانی را تعیین و در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته نکاتی را مطرح کرده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که روز گذشته نهم اسفندماه به مدیریت و معاونت‌های امور بین‌الملل بانک‌ها ابلاغ کرده، ضوابط ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی 4200 تومانی را تعیین و در خصوص مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته نکاتی را مطرح کرده است.

در این بخشنامه آمده است: در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل 42000 ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله‌های ارزی یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی مدت‌دار تا زمان سررسید پرداخت، خواهد بود.

در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند مذکور، جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی یا انقضای سررسید اعتبار/برات، برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند 2 نامه عمومی مورخ 28/8/1399 و بند ذیل و با هماهنگی بانک مرکزی الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی است.

در صورت عدم انتقال ارز به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم در مهلت‌های مندرج در بند 1-1 آن بانک موظف به برگت ارز انتقال نیافته بلافاصله به حساب‌های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 28/8/1399 به بعد (تامینی به نرخ رسمی معادل 42000 ریال به ازای هر دلار از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری 2 ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی 34 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ما ه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌گردد.

مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی 42000 ریال به ازای هر دلار که قبل از تاریخ 28/8/1399 جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده‌اند در صورتی که از تاریخ 28/8/1399 بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از دو ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از 4 ماه برای واحدهای تجاری و بیش از 6 ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت‌های مذکور مندرج در بند 1-2 محدود می‌گردد و آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل هر کدام مقدم باشد، حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به واردکننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مدت یک ماهه مندرج در بند 4-1 جهت انتقال ارز حواله‌های ارزی یا انقضای سررسید اعتبار/برات بانک عامل یا واردکننده (هر کدام انتقال ارز را به عهده دارند) برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند 2 از نامه عمومی مورخ 28/8/1399 در صورت تامین از سوی این بانک و بند 3-4 ذیل و با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک الزامی است در این ارتباط اخذ تعهدنامه‌های مربوطه از واردکننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی است.

در صورت عدم انتقال ارز به هر دلیلی غیر از مسائل تحریم، در مهلت‌های مندرج در بند 1–4 آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه در صورت تامین از سوی این بانک یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه اعلامی در سامانه معاملات یکپارچه ارز ETS روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره از تاریخ 28/8/1399 به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه) از تاریخ صدور حواله برای ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مشروط به تایید طول دوره ساخت 16 ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی 4 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران