شماره امروز: ۵۴۷

حذف چک تضمینی حامل و قوانین چک موجب شد

| | |

درکل کشور 3/63 درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و7/36 درصد رمزدار بوده است از نظر تعداد نیز 94 درصد چک‌های وصولی عادی و 5.4 درصد رمزدار بوده است.

گروه بانک و بیمه| 

درکل کشور 3/63 درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و7/36 درصد رمزدار بوده است از نظر تعداد نیز 94 درصد چک‌های وصولی عادی و 5.4 درصد رمزدار بوده است. در این حالی است که در سال‌های قبل رقم چک رمزدار تا 70 درصد ارزش چک‌های وصولی را شامل می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که با قوانین جدید بار دیگر چک عادی اعتبار خود را احیا کرده است و چک‌های رمزدار و تضمینی بازار که دست به دست می‌شد نیز حذف شده‌اند.  درکل کشور 6/94 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و4 /5 درصد رمزداربوده است در ماه مورد بررسی در کل کشور بالغ بر2567 هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش از1626هزار میلیارد ریال چک عادی وبالغ بر 941هزار میلیارد ریال چک رمزدار بود.به عبارتی درکل کشور 3/63 درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و7/36 درصد رمزدار بوده است. از سوی دیگر، رقم مبادلات و وصولی چک نیز افزایش یافته و نسبت به سایر ابزارها ازجمله تراکنش کارت‌های بانکی و اینترنتی رشد قابل توجهی داشته‌اند.  درآذرماه1399 در کل کشور 487 هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر 941 هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5/8 درصد و8/17 درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود 154 هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود 575 هزار میلیارد ریال وصول شد.در ماه مذکور 4/48 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران 6/31 درصد، اصفهان 1/9درصد و خراسان رضوی 7/7درصد وصول شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 71 درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران 1/61 درصد، اصفهان 5/5 درصد وخراسان رضوی 4/4 درصد وصول شده است. چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزداردر آذرماه 1399، در کل کشورحدود 1/9 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعداد حدود 6/8 میلیون فقره عادی وحدود 5/0 میلیون فقره رمزدار بوده است.  حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۸۵۹ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۸ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۸۵۹ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۸ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۸۹۳ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در آذرماه سال جاری ۴۸.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰.۵ درصد، ۱۰.۹ درصد و ۷.۵ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۱ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۴۸ درصد)، اصفهان (۷ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۶۲۶ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۶.۷ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۶ درصد و ۸۷.۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در آبان‌ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۱.۵ درصد و ۸۸.۴ درصد و در آذرماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۱.۷ درصد و ۸۹.۵ درصد بوده است. در آذرماه ۱۳۹۹، در استان تهران بالغ بر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۹۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۱ درصد و از نظر ارزش ۸۹ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۴ درصد)، مازندران (۹۲.۲ درصد) و گلستان (۹۱.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۴ درصد)، کردستان (۸۶.۵ درصد) و لرستان (۸۶.۹ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به‌ کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۰.۳ درصد)، البرز (۸۸.۴ درصد) و خوزستان (۸۸.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۰.۹ درصد)، خراسان جنوبی (۸۲.۱ درصد) و لرستان (۸۲.۵ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. حدود ۸۹۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۳۳ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۹۹ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۱.۱ درصد و ۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آبان ماه ۹۹ به ترتیب معادل ۸.۵ درصد و ۱۱.۶ درصد و در آذرماه سال ۹۸ به ترتیب برابر ۸.۳ درصد و ۱۰.۵ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲۶۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۹ درصد و از نظر ارزش ۱۱ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۶ درصد)، کردستان (۱۳.۵ درصد) و لرستان (۱۳.۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۶ درصد)، مازندران (۷.۸ درصد) و گلستان (۸.۲ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.  در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۹.۱ درصد)، خراسان جنوبی (۱۷.۹ درصد) و لرستان (۱۷.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۹.۷ درصد)، البرز (۱۱.۶ درصد) و خوزستان (۱۱.۸ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران