شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با اجرایی شدن قانون اصلاح صدور چک، از ۲۱ آذرماه صدور چک در وجه حامل مجاز نبوده و ثبت هویت دارنده چک به همراه اقلام اطلاعاتی چک اعم از مبلغ،

با اجرایی شدن قانون اصلاح صدور چک، از ۲۱ آذرماه صدور چک در وجه حامل مجاز نبوده و ثبت هویت دارنده چک به همراه اقلام اطلاعاتی چک اعم از مبلغ، تاریخ سررسید چک و ثبت کلیه نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی تحت عنوان سامانه پیچک (پیمایش مبادلات چک) الزامی 

خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، براین اساس از تاریخ ۲۱/۹/۹۹ بانک‌ها طبق ابلاغ بانک مرکزی مکلفند چک‌هایی راکه از تاریخ یادشده به مشتری تخصیص می‌دهند، پس از استعلام از سامانه پیچک و اطمینان از ثبت و عدم مغایرت مشخصات فیزیک چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه یادشده، کارسازی کنند.

براساس ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرآیند ثبت صدور چک توسط صاحب حساب و تایید آن توسط‌گیرنده چک (ذی‌نفع) به این شکل است که صاحب حساب (صادر کننده چک) بعد از تحریر فیزیک چک باید به سامانه بانکداری اینترنتی یا همراه بانک خود (بانکی در آن حساب دارد) وارد شود و با انتخاب گزینه مربوطه به شرح زیر نسبت به ثبت اطلاعات چک اقدام نماید: 

۱- درج اطلاعات چک اعم از شناسه صیاد، سری و سریال چک، مبلغ، تاریخ سررسید، شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر و نام ذی‌نفع چک

۲- کنترل اقلام اطلاعاتی چک توسط بانک عهده و ارسال آن به سامانه پیچک

۳- کنترل شناسه صیاد و فقدان چک برگشتی، زنده بودن صادرکننده و‌گیرنده و... توسط بانک مرکزی و ثبت موقت اطلاعات در سامانه پیچک یا عدم ثبت چک و نمایش پیغام خطا

۴- تحویل فیزیک چک توسط صاحب حساب به ذی‌نفع سپس‌گیرنده چک (ذی‌نفع) بایستی به سامانه بانکداری اینترنتی یا همراه بانک خود (بانکی در آن حساب دارد) وارد شود و با انتخاب گزینه مربوطه به شرح ذیل نسبت به تایید دریافت چک اقدام نماید: 

1- درج شناسه صیاد چک و استعلام اطلاعات چک از سامانه پیچک

2- کنترل اقلام اطلاعاتی چک توسط بانک مشتری و ارسال آن به سامانه پیچک

3- کنترل مشخصات ذی‌نفع و ثبت قطعی توسط بانک مرکزی

این گزارش می‌افزاید، فرآیند ثبت انتقال چک توسط دارنده چک و تایید آن توسط‌گیرنده چک (ذی‌نفع جدید) نیز به این ترتیب است که دارنده چک (ذی‌نفع فعلی) بعد از ظهرنویسی چک مبنی بر انتقال چک به ذی‌نفع جدید باید به سامانه بانکداری اینترنتی یا همراه بانک خود (بانکی در آن حساب دارد) وارد شود و با انتخاب گزینه مربوطه به شرح زیر نسبت به انتقال چک اقدام کند: 

۱- درج شناسه صیاد و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر و نام ذی‌نفع جدید

۲- کنترل اقلام اطلاعاتی چک و مشخصات ذی‌نفعان توسط بانک مشتری و ارسال آن به سامانه پیچک

۳- کنترل مالکیت انتقال‌دهنده، وضعیت چک و زنده بودن صادرکننده و‌گیرنده توسط بانک مرکزی و ثبت موقت اطلاعات در سامانه پیچک یا عدم ثبت چک و نمایش پیغام خطا به مشتری

۴- تحویل فیزیک چک توسط ذی‌نفع فعلی به ذی‌نفع جدید

سپس ذی‌نفع جدید چک باید به سامانه بانکداری اینترنتی یا همراه بانک خود (بانکی در آن حساب دارد) وارد شود و با انتخاب گزینه مربوطه به شرح ذیل نسبت به تایید انتقال چک اقدام کند: 

۱- درج شناسه صیاد چک و استعلام اطلاعات چک از سامانه پیچک

۲- کنترل اقلام اطلاعاتی چک توسط بانک مشتری و ارسال آن به سامانه پیچک

۳- کنترل مشخصات ذی‌نفع و ثبت قطعی توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی از مشتریان بانک‌ها که در مبادلات تجاری از ابزار چک استفاده می‌کنند خواسته است به این نکات مهم در فرآیند جدید توجه داشته باشند: 

  باتوجه به اینکه مشتری باید عملیات ثبت (صدور چک)، تایید (توسط ذی‌نفع) و انتقال چک را در محیط‌های غیرحضوری (در حال حاضر سامانه بانکداری اینترنتی) انجام دهد، لذا مشتریان تا قبل از عملیاتی شدن سامانه یادشده نسبت به مراجعه به شعب بانک و تخصیص رمز خدمات غیرحضوری خود اقدام کنند.

 به منظور ایجاد امکان ثبت عملیات صدور یا انتقال چک در سامانه پیچک صاحب حساب و ذی‌نفع چک باید نزد یکی از بانک‌ها دارای حساب و کد شهاب باشند.

 در صورتی که چک از محل حساب اشتراکی یا حقوقی صادره شده باشد، باید مشخصات امضاکنندگان چک طبق شرایط برداشت حساب در سامانه پیچک ثبت شود.

 در صورتی که چک بیش از یک ذی‌نفع داشته باشد، انتقال چک منوط به ثبت عملیات انتقال چک توسط ذی‌نفعان در سامانه 

پیچک است.

 در صورتی که ذی‌نفع چک شخص حقوقی باشد باید ترکیب امضاکنندگان مجاز طبق شرایط برداشت نسبت به تایید انتقال چک اقدام کنند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران