شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به میزان ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت و شهرداری‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

گروه بانک و بیمه | 

بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به میزان ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت و شهرداری‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار سرمایه «اوراق مشارکت» که برای دوره ۱۲ ماه ابتدایی سال ۹۸ منتشر شده در این مدت به میزان ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت دولت «دولتی - بودجه‌ای و شهرداری‌ها «تهران، تبریز، کرج، شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان» با مدت ۴ ساله و نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر شده که ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۹۸ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداری‌ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال نشان می‌دهد که از این حجم اوراق، تقریبا بیش از ۸۱ درصد از آن از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده به گونه‌ای که ۴۶.۹۵۱ میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش در ۱۲ ماه سال ۹۸ به فروش رفته است. شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح فاز ۳ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۶.۹۹۵ میلیارد ریال ازاین اوراق توسط سرمایه‌گذاران خریداری شده است. شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح توسعه، تعریض و بدنه سازی خیابان حرعاملی در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۱۲ ماهه سال ۹۸ به میزان ۱.۴۹۵ میلیارد ریال از این اوراق به فروش رفته است.بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ برای طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم امام رضا (ع) در ۳۰ خرداد ماه ۹۸ به میزان ۳.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۱۲ ماهه سال ۹۸ همه این اوراق از سوی سرمایه‌گذاران، خریداری شده است. ارزیابی‌های ایبِنا، از این داده‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به‌طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۱۲ ماه سال ۹۸ به میزان ۴.۹۹۹ میلیارد ریال از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.در عین حال براساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماه سال ۹۸ برای طرح BRT در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸ به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که از این حجم، کل آن به فروش رفته است. شهرداری اهواز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماهه سال ۹۸ برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۸ سرمایه‌گذاران نسبت به خرید این اوراق مشارکتی نداشته‌اند. شهرداری تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح تکمیل خط‌های ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۹.۱۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۱۲ ماهه سال ۹۸ تقریبا کل این اوراق به فروش رفته است. شهرداری تبریز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۶ اسفند ۹۷ به میزان ۶.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۸ به میزان ۶.۴۹۴ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است. شهرداری کرج بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماه سال ۹۸ برای تکمیل فاز یک خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای سال ۹۸ به میزان ۲.۴۹۸ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است. شهرداری شیراز نیز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۱۲ ماه سال ۹۸ برای احداث خط ۲ و تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که ۵.۹۷۰ میلیارد ریال مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران