شماره امروز: ۵۴۷

مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به 975 هزار میلیارد تومان رسید

| | |

بانک‌ها در سال گذشته ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی مختلف کشور پرداخت کرده‌اند.

سهم خرید کالا به 11.3 درصد تسهیلات بانکی رسید

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

بانک‌ها در سال گذشته ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی مختلف کشور پرداخت کرده‌اند. بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از تسهیلات ارایه‌شده به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی مبلغ حدود ۹۷۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال قبل از آن مبلغ ۲۰۱ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۶ درصد افزایش داشته است.

به گزارش «تعادل»، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال جاری مبلغ ۵۲۶۱ هزار میلیارد ریال معادل ۵۴ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۹۴۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاری معادل ۳۲۱۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۱.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۵۲۶۱.۴ هزار میلیارد ریال) است.همچنین از ۳۱۷۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۶۸.۳ درصد آن (مبلغ۲۱۶۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

 هدف از پرداخت تسهیلات بانک‌ها در سال 98 نشان می‌دهد که 111 هزار میلیارد تومان تسهیلات به میزان 11.5 درصد تسهیلات برای ایجاد واحدهای اقتصادی بوده و 2.6 درصد نیز برای تعمیرات به مبلغ بیش از 25 هزار میلیارد تومان استفاده شده است همچنین توسعه واحدها معادل 13.6 درصد تسهیلات به مبلغ 133 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. بدین‌ترتیب معادل 27.7 درصد تسهیلات بانکی معادل 270 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به یک سوم وام‌های بانک‌ها به امور ایجاد و توسعه و تعمیرات اختصاص یافته و این موارد می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رشد و رونق تولید کمک کند. 

همچنین وام برای خرید کالای شخصی نیز که به رشد تقاضا برای خرید کالا کمک می‌کند و موجب رشد تولید و رونق می‌شود نیز به 11.3 درصد تسهیلات معادل 110 هزار میلیارد تومان رسیده است. وام خرید مسکن نیز البته به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن تنها 2.9 درصد وام‌ها به مبلغ بیش از 28 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و سایر تسهیلات نیز به مبلغ 40 هزار میلیارد تومان 4.1 درصد وام‌ها را به خود اختصاص داده است. 

در مقابل افزایش وام‌های توسعه‌ای و ایجادی، سهم سرمایه در گردش که در سال‌های قبل تا 70 درصد تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهد و عمدتا برای سرپاماندن واحدهای اقتصادی پرداخت می‌شد، با رقم 526 هزار میلیارد تومان به حدود 54 درصد تسهیلات کاهش یافته است.  به عبارت دیگر، بانک‌ها در سال 98 سهم ایجاد وتوسعه و خرید کالا را از وام‌های بانکی افزایش داده و این موضوع به رشد تولید و ظرفیت‌سازی و ایجاد تقاضا در بازار کمک می‌کند. از سوی دیگر، ترکیب استفاده واحدها و بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تعداد 10 میلیون و 543 هزار واحد اقتصادی از تسهیلات بانکی در سال 98 استفاده کرده و 975 هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اند و میانگین وام هر واحد اقتصادی معادل 92.5 میلیون تومان بوده است. بخش خدمات بیشترین وام را دریافت کرده و 3 میلیون و 672 هزار واحد خدماتی رقم 328 هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند که میانگین وام هر واحد خدماتی 90 میلیون تومان بوده است. در بخش صنعت و معدن 391 هزار واحد صنعتی و معدنی معادل 317 هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند که میانگین پرداختی هر فقره 810 میلیون تومان بوده است. در بخش بازرگانی 3 میلیون و 685 هزار واحد 185 هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و میانگین وام هر واحد بازرگانی 50 میلیون تومان بوده است. در بخش ساختمان و مسکن نیز 1 میلیون و 205 هزار واحد معادل 68 هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اند که میانگین وام هرواحد مسکن و ساختمان معادل 57 میلیون تومان بوده است. از سوی دیگر، بخش کشاورزی برای 1میلیون و 588 هزار واحد معادل 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته که میانگین وام هر واحد معادل 47 میلیون تومان بوده است. 

    مقایسه تسهیلات 98 و 97

مقایسه ارقام تسهیلات بانکی در سال‌های 98 و 97 نشان می‌دهد که ترکیب تسهیلات در سال 97 شامل سهم امور ایجاد و توسعه و تعمیر به 22 درصد تسهیلات برای کمک به رونق تولید سهم 11.9 درصدی خرید کالا و مسکن از تسهیلات برای کمک به رشد تقاضا بوده است و نزدیک به 10 میلیون واحد اقتصادی رقمی بیش از 773 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که میانگین دریافت تسهیلات هر واحد معادل 78 میلیون تومان بوده است. اما در سال 98، 27.7 درصد وام‌های بانکی به ایجاد و توسعه واحدهای اختصاص یافت و سهم خرید کالا به 11.3 درصد تسهیلات بانکی رسیده است. به عبارت دیگر، سهم ایجاد و توسعه و تعمیر از سال 97 بیشتر شده و از 22 درصد به 27 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، در سال 98 سهم ایجاد و توسعه و تعمیر بیشتر شده و سهم سرمایه در گردش کمتر شده است. آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی در مورد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی در بخش‌های خدمات، صنعت، بازرگانی، مسکن و کشاورزی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1397 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 7737.3 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1598.2 هزار میلیارد ریال (معادل 26 درصد) افزایش داشته است.هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال 1397 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 12 ماهه سال جاری مبلغ 4319.9 هزار میلیارد ریال معادل 55.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 531.1 هزار میلیارد ریال معادل 14 درصد افزایش داشته و البته سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات نسبت به سهم 65 تا 70 درصدی دوره‌های قبل کاهش قابل توجه داشته و نشان‌دهنده توجه بیشتر بانک‌ها به وام‌های ایجاد، توسعه، خرید کالا و مسکن است که نسبت به سرمایه در گردش، در رشد تقاضا و رونق تولید موثرتر است و به ایجاد اشتغال و تولید کمک بیشتری می‌کند. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه سال جاری معادل 1643.3 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی به بخش صنعت و معدن است. از 2089.3 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 78.7 درصد آن (مبلغ 1643.3 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

     افزایش 7 درصدی سهم امور توسعه‌ای و ایجاد 

همچنین سهم ایجاد واحدهای جدید از کل تسهیلات 14.5 درصد با رقم 112 هزار و 544 میلیارد تومان، تعمیرات 2 درصد با رقم 15581 میلیارد تومان، توسعه واحدها با 6 درصد تسهیلات با رقم 46 هزار و 767 میلیارد تومان، بوده که روی هم امور توسعه‌ای که به رشد تولید، رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال کمک می‌کند با 174 هزار و 892 میلیارد تومان معادل 22.6 درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داده که نسبت به سهم 15 درصدی دوره‌های قبل افزایش قابل توجه 7 درصدی داشته است. 

    سهم 11.9 درصدی خرید کالا و مسکن 

از تسهیلات و کمک به رشد تقاضا

همچنین خرید کالای شخصی با سهم 7.7 درصد معادل 59 هزار و 284 میلیارد تومان و خریدمسکن با 4.2 درصد و رقم 32 هزار و 274 ملیارد تومان روی هم با سهم 11.9 درصد کل تسهیلات در ایجاد تقاضا برای خرید کالا و مسکن و کمک به رونق تولید موثر بوده است.

    10 میلیون واحد اقتصادی وام گرفتند

 از سوی دیگر، آمار واحدهای اقتصادی که تسهیلات بانکی در سال 97 دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد که در کل بخش‌های اقتصادی کشور 9 میلیون و 883 هزار و 552 واحد اقتصادی یعنی نزدیک به 10 میلیون واحد اقتصادی رقمی بیش از 773 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که میانگین دریافت تسهیلات هر واحد معادل 78.3 میلیون تومان بوده است. در بخش خدمات که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی اشتغال زا در کشور است و سرعت و رقم سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد شغل در بخش خدمات ارزان‌تر و سریع‌تر از سایر بخش‌هاست، معادل 289 هزار و 240 میلیارد تومان به 5 میلیون و 562 هزار واحد خدماتی تسهیلات پرداخت شده که میانگین دریافت هر واحد خدماتی معادل 52 میلیون تومان بوده است. در بخش صنعت و معدن، 208 هزار و 933 میلیارد تومان تسهیلات به 305059 واحد اقتصادی با میانگین پرداختی هر فقره 684 میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها بوده است در بخش بازرگانی نیز معادل 112 هزار و 586 میلیارد تومان به 1 میلیون و 225 هزار و 847 واحد بازرگانی تسهیلات پرداخت شده و میانگین دریافت هر واحد معادل 91.8 میلیون تومان بوده است. در بخش مسکن و ساختمان نیز معادل 103 هزار و 733 میلیارد تومان به 1 میلیون و 198 هزار واحد ساخت و ساز مسکن تسهیلات پرداخت شده که میانگین دریافت هر واحد معادل 86.5 میلیون تومان بوده است. در بخش کشاورزی با 58 هزار و 491 میلیارد تومان تسهیلات به 1 میلیون و 588 هزار واحد کشاورزی به‌طور میانگین به هر واحد 36.8 میلیون تومان وام پرداخت شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران