شماره امروز: ۵۴۷

بیش از 10 هزار میلیارد تومان برگشتی چک در آذرماه 98 ثبت شد

| | |

بالغ بر ٨ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٨٣ هزار میلیارد ریال در آذرماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد

بالغ بر ٨ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٨٣ هزار میلیارد ریال در آذرماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۵.۶ درصد و ۱۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما ۸.۳ درصد از ۸ میلیون فقره چک مبادله‌ای در آذرماه ۹۸ برگشت خورده است. به گزارش «تعادل»،  در آذرماه سال جاری، در استان تهران بالغ بر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٠٧ هزار میلیارد ریال مبادله شد. ۵۱.۱ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۹ درصد، ۱۰.۱ درصد و ۸.۱ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۴.۳ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۶ درصد)، اصفهان (۶.۵ درصد) و خراسان رضوی (۶.۲ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. حدود ٧ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٧٩ هزار میلیارد ریال در آذرماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۵ درصد و ۱۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی در کل کشور ۹۱.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۹.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. بالغ بر ٢ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٥٩ هزار میلیارد ریال در آذرماه ١٣٩٨ در استان تهران وصول شد.

در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۲.۵ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی‌ به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۵ درصد)، یزد (۹۲.۲ درصد) و البرز (۹۲.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۳.۶ درصد)، چهار محال و بختیاری (۸۷.۵ درصد) و لرستان (۸۸.۴ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۲ درصد)، البرز (۹۱.۱ درصد) و خوزستان(۹۰.۵ درصد)اختصاص یافته است و استان‌های کرمان(۸۳.۱ درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۸۳.۴ درصد) و خراسان جنوبی (٨٤ درصد) کمترین نسـبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

بالغ بر ٦٦٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٤ هزار میلیارد ریال در آذرماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشـت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ١٩٨ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد بررسی در کل کشور ۸.۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی در استان تهران ۷.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به اسـتان‌های کهگیلویه و بویراحمـد (۱۶.۴ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۲.۵ درصد) و لرستان (۱۱.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۵ درصد)، یزد (۷.۱ درصد) و البرز (۷.۴ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کرمان (۱۶.۹ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۱۶.۶ درصد) و خراسان جنوبی (۱۶ درصـد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۷.۸ درصد)، البرز (۸.۹ درصد) و خوزستان (۹.۵ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در آذرماه ١٣٩٨ در کل کشور حدود ٦٤١ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٧ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ٩٦ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ١٨٧ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٤ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۲ درصد و از نظر مبلغ ۹۱.۷ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران