شماره امروز: ۵۴۷

ارزش چک‌های برگشتی در آبان ماه ۲,۵ درصد کاهش یافت

| | |

حدود ٦٨٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۹۸ در کل کشور برگشت داده شد

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

حدود ٦٨٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۹۸ در کل کشور برگشت داده شد کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ١١ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش «تعادل»، به دلیل رشد چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، تمایل به مبادلات بانکی از طریق چک رمزدار و همچنین تراکنش‌های الکترونیکی افزایش یافته و سهم چک‌های عادی از کل مبادلات بانک‌ها کمتر شده است. به‌طوری که چک‌های رمزدار با 9.4 درصد تعداد وصولی چک، سهم 58.6 درصدی از ارزش چک‌های وصولی را به خود اختصاص داده است در حالی که چک‌های عادی با سهم 90.6 درصدی از تعداد سهم 41.4 درصدی از مبلغ چک‌ها داشته‌اند. به عبارت دیگر، همچنان بازار و مبادلات بانکی تمایل به چک‌های رمزدار نشان می‌دهد که به دلیل رکود بخش‌های اقتصادی و آمار چک‌های برگشتی، تمایل به چک رمزدار به دلیل وصولی قطعی آن بالا است.

   چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

در آبان‌ماه ١٣٩٨، درکل کشور حدود ٧١٦ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ١٠٤١ هزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.1 و 11.6 درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢١٧ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ٦٠٥ هزار میلیارد ریال وصول گردید. 46.1 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران 30.3 درصد،  خراسان رضوی 8.2 درصد و اصفهان 7.6 درصد وصول شده است. همچنین 68.3 درصد از ارزش چک‌های رمزدار به استان تهران با 58 درصد، اصفهان 5.2 درصد و خراسان رضوی 5 درصد وصول شده است. در آبان‌ماه ١٣٩٨، در کل کشور بالغ بر 7.6 میلیون فقره چک وصول شده که 6.9 میلیون چک عادی و 0.7 میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشور 90.6 درصد از کل چک‌ها عادی و 9.4 درصد رمزدار بوده است. در کل کشور حدود ١٧٧٧ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ٧٣٦ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ١٠٤١ هزار میلیارد ریال چک رمزدار می‌باشد. به عبارتی 58.6 درصد مبلغ چک‌ها رمزدار و 41.4 درصد ارزش چک‌های عادی بوده است. براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٣٦ هـزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٨، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۶ درصد افزایش و از نظر مبلغ یک درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٣٣ هـزار میلیارد ریال مبادله شد. در آبان ماه سال جاری ۵۰.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۲۳.۸ درصد، ۱۰ درصد و ۸.۱ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنــین ۶۴.۳ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۸ درصد)، اصفهان (۶.۳ درصد) و خراسان رضوی (۶.۲ درصد) مبادله شده اسـت که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

   چک‌های وصولی

بالغ بر ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٣٥ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲.۹ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۰.۸ درصـد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی در کل کشور ۹۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨٨ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در آبان‌ماه ١٣٩٨، در استان تهران حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٣٨٧ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۱.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی‌ به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۵ درصد)، یزد (۹۲.۲ درصد) و البرز (۹۱.۹ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۹ درصد)، چهار محال و بختیاری (٨٧ درصد) و خراسان شـمالی (۸۷.۱ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چـک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱ درصد)، البرز و کرمانشاه (هرکدام ٨٩ درصد) و زنجان (۸۸.۴ درصد) اختصاص یافته و استان‌های خراسان جنوبی (۷۹.۵ درصد)، کرمان (۸۰.۶ درصد) و خراسان شمالی (۸۲.۳ درصد) کمترین نسـبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

   چک‌های برگشتی

حدود ٦٨٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ١١ درصد افزایش و از نظر مبلغ ۲.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢١٣ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٦ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد بررسی در کل کشور ٩ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ١٢ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران ۸.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۷ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۱ درصد)، چهارمحال و بختیاری (١٣ درصد) و خراسان شمالی (۱۲.۹ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۵ درصد)، یزد (۷.۸ درصد) و البرز (۸.۱ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسـبت ارزش چک‌های برگشـتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنوبی (۲۰.۵ درصد)، کرمان (۱۹.۴ درصد) و خراسان شمالی (۱۷.۷ درصد) اختصاص یافته و استان‌های گیلان (۸.۹ درصد)، البرز و کرمانشاه (هر کدام ١١ درصد) و زنجان (۱۱.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

   چک‌های برگشتی به تفکیک علل

در آبان ماه ١٣٩٨، در کل کشور معادل ٦٦٠ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٥ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعـداد ۹۶.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٢٠١ هـزار فقره چک به ارزشی بالغ‌ بر ٤٣ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۶ درصد و از نظر مبلغ ۹۳.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران