شماره امروز: ۵۴۷

12 درصد چک‌های مبادله‌ای برگشت خورد

| | |

در مهرماه ١٣٩٨ به میزان 10 درصد تعداد چک‌های وصولی را چک‌های رمزدار تشکیل داده که

گروه بانک و بیمه| حسین بداغی|

در مهرماه ١٣٩٨ به میزان 10 درصد تعداد چک‌های وصولی را چک‌های رمزدار تشکیل داده که بیش از 61 درصد مبلغ وصولی چک‌ها را به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد همچنان فعالان اقتصادی برای وصول مبالغ قرارداد و فروش خود به چک رمزدار توجه دارند و کمتر از چک عادی استفاده می‌کنند.

به گزارش «تعادل»، همچنین از 7.3 میلیون چک مبادله شده به میزان 6.7 میلیون وصولی و 618 هزار چک برگشت خورده که تعداد برگشتی‌ها به میزان 8.4 درصد چک‌های مبادله شده بوده است. از سوی دیگر، از 844 هزار میلیارد ریال مبلغ چک مبادله شده به میزان 741 هزار میلیارد ریال وصول و مبلغ 103 هزار میلیارد ریال برگشت خورده است به عبارت دیگر، مبلغ چک‌های برگشتی معادل 12.2 درصد کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای بوده است.  درکل کشور حدود ٧٨٧ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ١١٧٨هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.2 درصد و 1.7 درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٤٦ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ٦٩٥ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مذکور ٤٦ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (٣١ درصد)، خراسان رضوی (8درصد) و اصفهان (7.6 درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ٦٩ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (59درصد)، اصفهان (5.7 درصد) و خراسان رضوی (4.7 درصد) وصول شده است  چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار: در مهرماه ١٣٩٨، در کل کشور بالغ بر 7.5 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعداد بالغ بر 6.7 میلیون فقره عادی و حدود 0.8 میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشور ٨٩ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و 10.5 درصد رمزدار بوده است  در ماه مورد بررسی، در کل کشور بالغ بر ١٩١٩ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ٧٤١ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ١١٧٨ هزار میلیارد ریال چک رمزدار می‌باشد. به عبارتی درکل کشور 38.6 درصد ازکل ارزش چک‌های وصولی، عادی و 64.4 درصد رمزداربوده است همچنین بالغ بر ٦١٨ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٣ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۲ درصد و ۴.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٤٤ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٣٥ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در مهرماه سال جاری ۵۰.۳ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۲.۱ درصد، ١٠ درصد و ۸.۲ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.همچنین ۶۴.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۶ درصد)، خراسان رضوی (۶.۵ درصد) و اصفهان (۶.۱ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

  وصول ۷۸۷ هزار فقره چک رمزدار  در کشور

براساس آمار بانک مرکزی ۷۸۷ هزار فقره چک رمزدار در مهر ماه ۹۸ در کل کشور وصول شد.

به گزارش ایبِنا، براساس آمار بانک مرکزی، حدود ٧٨٧ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ١١٧٨ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۲ درصد و ۱.۷ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٤٦ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ٦٩٥ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مذکور ۴۶.۸ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۱.۲ درصد)، خراسان رضوی (۸ درصد) و اصفهان (۷.۴ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۹.۴ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (٥٩ درصد)، اصفهان (۵.۷ درصد) و خراسان رضوی (۴.۷ درصد) وصول شده است. بالغ بر ۷ میلیون و ۵۰۰ فقره چک در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که از این تعداد بالغ بر ۶ میلیون و ۷۰۰ فقره عادی و حدود ۸۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشور ۸۹.۵ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۱۰.۵ درصد رمزدار بوده است. در ماه مورد بررسی، در کل کشور بالغ بر ١٩١٩ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ٧٤١ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ١١٧٨ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی درکل کشور ۳۸.۶ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۶۱.۴ درصد رمزدار بوده است.

  چک‌های وصولی

بالغ بر ٦ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٤١ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.۹ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۱.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۷.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در مهرماه ١٣٩٨ در استان تهران حدود ٢ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٣٨٣ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۲.۳ درصد و از نظر ارزش ۸۷.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۹ درصد)، البرز و یزد (هرکدام ۹۲.۶ درصد) و خراسان رضوی (۹۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۲ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۷.۸ درصد) و خراسان شمالی (۸۸.۵ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۱ درصد)، البرز (۹۰.۹ درصد) و بوشهر (۸۹.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (٨٠ درصد)، سیستان و بلوچستان (۸۲.۹ درصد) و هرمزگان (۸۳.۲ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 چک‌های برگشتی

بالغ بر ٦١٨ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٣ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۲ درصد و ۴.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ١٨١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٣ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۸.۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۲.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۷.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۲.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۸ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۲.۲ درصد) و خراسان شمالی (۱۱.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۱ درصد)، البرز و یزد (هر کدام ۷.۴ درصد) و خراسان رضوی (۷.۸ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنوبی (٢٠ درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۷.۱ درصد) و هرمزگان (۱۶.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۸.۹ درصد)، البرز (۹.۱ درصد) و بوشهر (۱۰.۲ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  چک‌های برگشتی به تفکیک علل

حدود ٥٩٤ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٧ هزار میلیارد ریال در مهرماه ١٣٩٨ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ١٧٠ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٩ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر مبلغ ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران