شماره امروز: ۵۴۷

وصول ۸۱۳ هزار فقره چک رمزدار در شهریور 98

| | |

در شهریور 98، در کل کشور 9.2 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ١٣ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

در شهریور 98، در کل کشور 9.2 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ١٣ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است و 90.8 درصد تعداد و 87 درصد مبلغ چک‌های عادی وصول شده است. همچنین سهم چک‌های رمزدار از وصولی چک‌ها نیز همچنان بالاست و 10 درصد چک‌های وصولی با 62 درصد مبلغ وصولی‌ها رمزدار بوده است.

به گزارش «تعادل»، براساس آمار بانک مرکزی ۸۱۳ هزار فقره چک رمزدار در شهریور ماه ۹۸ در کل کشور وصول شد. در شهریورماه ١٣٩٨، درکل کشور بالغ بر 7.6 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعداد حدود 6.8میلیون فقره عادی و بالغ بر 0.8 میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشور ٨٩ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و 10 درصد رمزدار بوده است. همچنین حدود ١٩٢٤ هـزار میلیـارد ریـال چـک وصـول شد کـه حدود ٧٢٦ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ١١٩٨ هزار میلیارد ریال چـک رمـزدار است. به عبارتی در کل کشور٣٧ درصـد از کـل ارزش چـک‌هـای وصـولی، عـادی و ٦٢ درصـد رمـزداربوده است.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی معادل ٨١٣ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ١١٩٨ هزار میلیارد ریال در شهریورماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۷ درصد و ۳۹.۱ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٥٤ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ٦٨٩ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۶.۸ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران ۳۱.۲ درصد، خراسان رضوی ۷.۹ درصد و اصفهان ۷.۷ درصد وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۹.۷ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران ۵۷.۵ درصد، خراسان رضوی ۶.۹ درصد و اصفهان ۵.۳ درصد وصول شده است.

بالغ بر ٧ میلیون و ۶۰۰ فقره چک در شهریورماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که از این تعداد حدود ٦ میلیون و ۸۰۰ فقره عادی و بالغ بر ۸۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۸۹.۳ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۱۰.۷ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور حدود ١٩٢٤ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ٧٢٦ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ١١٩٨ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۳۷.۷ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۶۲.۳ درصد رمزدار بوده است.

در شهریورماه ١٣٩٨، در کل کشور حدود 7.5 میلیون فقره چک به ارزشی حـدود ٨٣٤ هـزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظـر تعـداد2.7 درصـد افـزایش و از نظـر مبلـغ3.7 درصد کاهش نشان می‌دهد در ماه مورد گـزارش در اسـتان تهـران بـالغ بـر 2.4میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٤٢٧هزار میلیارد ریال مبادله شد.

50.4 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسـان رضـوی مبادلـه شده اسـت کـه بـه ترتیـب بـا 32 درصـد، 10 درصـد و 8 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین 64 درصــد از ارزش چــک هــای فــوق در ســه اســتان تهــران 51 درصــد، خراسان رضوی و اصفهان هر یک بالای 6 درصد مبادله شده اسـت کـه بیشـترین سـهم را درمقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

  چک‌های وصولی

در شــهریورمــاه ١٣٩٨، درکــل کشــور حــدود6.8 میلیــون فقــره چــک بــه ارزشــی حــدود ٧٢٦ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد2.4 درصد افزایش و از نظر مبلغ 4.2درصد کاهش نشان می‌دهد. 90.8درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨٧ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد

در شهریورماه ١٣٩٨، در استان تهران بـالغ بـر ٢/٢ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٣٧٨ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد 91.6 درصد و از نظـر ارزش88.6 درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان 93 درصـد، البـرز ٩٢ درصـد و خراسان رضوی و یزد هرکدام 91درصد اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمـد 84درصد، چهارمحال و بختیاری 87درصد و کرمان 87 درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چـک‌هـای وصـولی بـــه کـــل ارزش چـــک‌هـــای مبادله‌ای در اســـتان به ترتیب بـــه استان‌های بوشـــهر و گیلان هر کدام 90 درصد، البرز ٨٩ درصد و خوزستان ٨٩ درصد اختصاص یافته است و استان‌های هرمزگان٧٤ درصد، آذربایجان شرقی ٧٨ درصد و کرمان ٨٢ درصد کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌شـده در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده‌اند

در شهریورماه ١٣٩٨، در کل کشور معادل ٦٨٨ هزار فقره چک به ارزشـی بـالغ بـر ١٠٨ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 6.4 درصد افزایش و از نظـر مبلـغ 0.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گـزارش، در اسـتان تهـران بـالغ بـر ٢٠٣ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر ٤٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد در ماه مورد بررسی، در کل کشور 9.2 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ١٣ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران 8.4 درصد از کل تعداد چک‌های مبادل‌های و 11.4درصد ازکل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی بـه کـل چکهـای مبادله‌ای در اسـتان، به ترتیب بـه استان‌های کهگیلویـه و بویراحمـد 15درصـد، چهارمحال و بختیاری ١٣ درصد و کرمان ١٢ درصـد اختصـاص یافتـه اسـت و استان‌های گیلان 6 درصد، البرز ٨ درصد و خراسان رضـوی و یـزد هرکـدام ٨ درصـد پـایین‌تـرین نسبت تعـداد چـک‌هـای برگشـتی بـه کـل تعـداد چـک‌هـای مبادلـه‌شـده در اسـتان را بـه خـود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌هـای مبادلـه شـده در اسـتان بـه ترتیـب بـه استان‌های هرمزگـان ٢٥ درصـد، آذربایجان شرقی ٢١ درصد و کرمان 17 درصد اختصاص یافته است و استان‌های بوشـهر و گیلان هرکدام 9.3 درصد، البرز 10.6 درصد و خوزستان 10.7درصـد کمتـرین نسـبت ارزش چک‌های برگشتی به کـل ارزش چـک‌هـای مبادلـه شـده در اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده انـد  در شهریورماه ١٣٩٨، در کل کشور حدود ٦٦٢ هزار فقره چـک بـه ارزشـی حـدود ١٠٣ هـزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظـر تعداد ٩٦ درصد و از نظر ارزش ٩٥ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسـری یـا فقـدان موجودی بوده است.

در مـاه مـورد بررسـی، در اسـتان تهـران بـالغ بـر ١٩٢ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ٤٥ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 94 درصد و از نظر مبلغ 92 درصد از کـل چـک‌هـای برگشـتی بـه دلایـل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌هـای برگشـتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک‌های برگشتی در استان، به‌ترتیب به استان‌های خراســان جنــوبی ٤/٩٨ درصــد، کهگیلویــه و بویراحمــد ٩٧ درصــد و اردبیــل ٩٧ درصــد اختصاص یافته است و استان‌های البرز ٥/٩٤ درصد، بوشهر ٦/٩٥ درصـد و مازنـدران ٩٦ درصـد کمترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چـک‌هـای برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسـبت ارزش چـک‌هـای برگشـتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک‌های برگشتی در استان، به ترتیب بـه استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان هـر کـدام ٩٨ درصـد، خراسـان جنـوبی و چهـارمحـال‌وبختیـاری هر کدام 98 درصد و اردبیل ٩٨ درصد اختصاص یافته است و استان‌های بوشـهر ٩٢ درصـد، البرز٩٤ درصد و خوزستان ٩٥ درصد کمترین نسـبت ارزش چـک‌هـای برگشـتی بـه دلایـل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصـاص داده اسـت.

  چک‌های رمزدار وصولی

در شهریورماه ١٣٩٨، درکل کشور معـادل ٨١٣ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حـدود ١١٩٨هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.7 درصد و ٣٩ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٥٤ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حـدود ٦٨٩ هزار میلیارد ریال وصول شد.در ماه مذکور ٨/٤٦ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران 31 درصـد، خراسان رضوی 7.9درصد و اصفهان ٧/٧ درصد وصول شده است کـه بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ٧/٦٩ درصد از ارزش چکهای فوق در استان‌های تهـران 57.5 درصـد، خراسـان رضوی 6.9 درصد و اصفهان 5.3 درصد وصول شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران