شماره امروز: ۵۴۷

آمار مرداد ماه با اشاره به 12,5 درصد برگشتی مبلغ چک‌ها نشان داد

| | |

از 2724 هزار میلیارد ریال چک وصول شده معادل 1967 هزار میلیارد ریال آن رمزدار بوده و 73.5 درصد این رمزدار‌ها در تهران وصول شده است.

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

از 2724 هزار میلیارد ریال چک وصول شده معادل 1967 هزار میلیارد ریال آن رمزدار بوده و 73.5 درصد این رمزدار‌ها در تهران وصول شده است. به عبارت دیگر معادل 1446 هزار میلیارد ریال چک رمزدار در تهران وصول شده است. همچنین از چک‌های عادی نیز که757 هزار میلیارد ریال بوده 400 هزار میلیارد ریال متعلق به تهران بوده است. براین اساس، معادل 1846 هزار میلیارد ریال یا 68 درصد وصولی چک رمزدار و عادی متعلق به تهران بوده است و تهران با سهم بالای 68 درصدی تقریبا بیش از دو سوم مبادلات چک و تجارت را به خود اختصاص داده است. به گزارش تعادل، در ماه مورد بررسی، در کل کشور بالغ بر ٢٧٢٤ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ٧٥٧ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ١٩٦٧ هزار میلیارد ریال چک رمزدار میباشد .به عبارت دیگر، کمتر از 28 درصد ارزش چک‌های وصولی عادی و بیش از ٧٢ درصد از کل ارزش چکهای وصولی، رمزدار بوده است. همچنین در مردادماه ١٣٩٨، درکل کشور بالغ بر 7.5 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعداد بالغ بر 6.6 میلیون فقره عادی و بالغ بر 900 هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشور 88 درصد کل تعداد چکهای وصولی عادی و12 درصد رمزدار بوده است.این نکته نشان می‌دهد که به دلایل رکود یا شرایط کسب وکار، همچنان تمایل بازرگانان و فعالان اقتصادی به چک رمزدار است که 72 درصد ارزش مبادله چک و 12 درصد تعداد چک وصولی را چک رمزدار تشکیل می‌دهد. در حالی که چک عادی تنها 28 درصد ارزش مبادله چک اما 88 درصد کل تعداد چک‌های وصولی را شامل می‌شود و در عین حال میزان برگشتی چک عادی با وجود سیستم‌های چکاوک همچنان بالاست و 12.5 درصد مبلغ چک‌های مبادله شده و 9 درصد تعداد چک‌های مبادله شده را برگشتی‌ها تشکیل می‌دهند.  در مردادماه ١٣٩٨، درکل کشور بالغ بر ٩٠٠ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ١٩٦٧ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.8 و 7.5 درصد کاهش داشته است.در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٢٨٤ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ١٤٤٦ هزار میلیارد ریال وصول شد.٤٧ درصد از تعداد چکهای رمزدار وصولی در سه استان تهران با 31 درصد، اصفهان و خراسان رضوی هر یک با 7.7 درصد وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. ٨٠ درصد از ارزش چکهای فوق در استان‌های تهران با 73.5 درصد، اصفهان 3.4 درصد و خراسان رضوی با 3.1 درصد وصول شده است.   براساس آمار بانک مرکزی ۸۶.۶ هزار میلیارد تومان چک در مرداد ماه در کل کشور مبادله شد که ۱۲.۵ درصد این میزان برگشت خورد. براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٦٦ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۱ درصد و ۱۳.۹درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٤٩هزار میلیارد ریال مبادله شد.

بالغ بر ۵۱.۳ درصد از تعداد چک‌های مبادل‌های کل کشور در مردادماه ١٣٩٨ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۳.۴درصد، ۹.۹درصد و ٨ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۵.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۸ درصد)، اصفهان (۷.۴ درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

   چک‌های وصولی

بالغ بر ٦ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٥٧ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۷ درصد و ۱۵.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۱.۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادل‌های و ۸۷.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادل‌های وصول شد. در این ماه در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٠٠ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۱.۹ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادل‌های وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادل‌های در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۴ درصد)، البرز (۹۲.۵ درصد) و یزد (۹۲.۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۵ درصد)، چهارمحال و بختیاری و کرمان (هر کدام ۸۷.۴ درصد) و کردستان (۸۷.۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادل‌های در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹۱.۶ درصد)، کرمانشاه (٩١ درصد) و گیلان (۹۰.۹ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های اصفهان (۷۳.۲ درصد)، سیستان و بلوچستان (۸۴.۱ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۴.۶ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

   چک‌های برگشتی

حدود ٦٤٧ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٨ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸ درصد و ۲.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ١٩٦ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٩ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۸.۹ درصد از کل تعداد چک‌های مبادل‌های و ۱۲.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادل‌های برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۸.۱ درصد از کل تعداد چک‌های مبادل‌های و ۱۰.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادل‌های برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های اصفهان (۲۶.۸ درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۵.۹ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۵.۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸.۴ درصد)، کرمانشاه (۹ درصد) و گیلان (۹.۱ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصـاص داده‌اند.

   چک‌های برگشتی به تفکیک علل

 حدود ٦٢١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٤ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ١٨٥ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد و مبلغ (هر کدام ۹۴.۴ درصد) از کل چک‌های برگشتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران