شماره امروز: ۵۴۷

در برخی شهرها اوراق مشارکت با استقبال و در برخی دیگر با عدم استقبال همراه شده است

| | |

بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا پایان ۳ ماه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۱۲.۵۰۳ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

گروه بانک و بیمه|

بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی تا پایان ۳ ماه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۱۲.۵۰۳ میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری‌ها از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است. همچنین در برخی شهرها اوراق مشارکت با استقبال مواجه شده و کامل به فروش رفته اما در برخی دیگر از شهرها با عدم استقبال همراه شده است. به نظر می‌رسد که عامل عمده در عدم موفقیت فروش اوراق مشارکت، پایین بودن نرخ 18 درصدی این اوراق در مقطع سال‌های اخیر است که سود آوری برخی دارایی‌ها بیش از سود سپرده و اوراق مشارکت بوده است و در شرایطی که بازار ارز و طلا، مسکن و خودرو با سود بالاتری مواجه بوده‌اند، در نتیجه سپرده بلندمدت، اوراق مشارکت و برخی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های با سود ثابت زیر 20 درصد با اقبال کمی همراه شده‌اند. به گزارش «تعادل»، بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار سرمایه «اوراق مشارکت» که برای دوره ۳ ماه ابتدایی سال ۹۸ منتشر شده در این مدت به میزان ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت دولت «دولتی - بودجه‌ای و شهرداری‌ها «تهران، تبریز، کرج، شیراز اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان» با مدت ۴ ساله و نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر شده که ۱۲.۵۰۳ میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است.

  اوراق خریداری شده شهرداری‌ها

از سویی دیگر، جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در ۳ماهه ابتدایی سال ۹۸ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداری‌ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال نشان می‌دهد که از این حجم اوراق، تقریبا بیش از ۱۸ درصد از آن از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده به گونه‌ای که ۱۲.۵۰۳میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به فروش رفته است. سهم اوراق مشارکت شهرداری مشهد: شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح فاز ۳ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ این اوراق توسط سرمایه‌گذاران خریداری نشده است. از سویی دیگر، شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح توسعه، تعریض و بدنه‌سازی خیابان حرعاملی در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ این اوراق به فروش نرفته است. بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ برای طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم امام رضا(ع) در ۳۰ خرداد ماه ۹۸ به میزان ۳.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ همه این اوراق از سوی سرمایه‌گذاران، خریداری شده است.

وضعیت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان: شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به‌طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است. در عین حال بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای طرح BRT در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸ به میزان ۲.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که از این حجم، ۱۱ میلیارد ریال آن به فروش رفته است.

عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز: شهرداری اهواز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ سرمایه‌گذاران نسبت به خرید این اوراق مشارکتی نداشته‌اند. وضعیت اوراق مشارکت شهرداری تهران: بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح تکمیل خط‌های ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۹.۱۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ کل این اوراق به فروش نرفته است.

همچنین شهرداری تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای تکمیل خط ‌های ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ماه ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۳.۹۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ ۱۸ درصد و ۴ ساله منتشر کرده که در پایان ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ این اوراق مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است. حجم فروش اوراق مشارکت شهرداری تبریز: شهرداری تبریز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۶ اسفند ۹۷ به میزان ۶.۵۰۰میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۶.۴۹۴ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است. وضعیت خرید اوراق مشارکت شهرداری کرج: شهرداری کرج بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای تکمیل فاز یک خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۲.۴۹۸میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

عملکرد اوراق مشارکت شهرداری شیراز: شهرداری شیراز نیز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای احداث خط ۲ و تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۶۰۰۰میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران