شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» از تحولات بازار ارز و طلا گزارش می‌دهد

| | |

قیمت ارز در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نسبت به روز قبل با کاهش همراه بود.

گروه بانک و بیمه|

قیمت ارز در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نسبت به روز قبل با کاهش همراه بود. صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را ۵۰ تومان کاهش دادند؛ بطوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان است.این صرافی‌ها هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۴۵۰ تومان می‌خرند و ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان می‌فروشند که نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش قیمت داشته است.

روز چهار شنبه 13 شهریور 98، نرخ دلار در بازار آزاد و معاملات نقدی به 11380 تومان رسید. نرخ لحظه‌ای دلار در سامانه سنا به 11350 و یورو به 12550 تومان رسید. سامانه سنا نرخ میانگین ارز معامله شده در روز سه شنبه را برای دلار 11272، یورو 12556، درهم 3056، یوآن 1720، پوند 13737 و لیر ترکیه 2070 تومان اعلام کرد.

بانک‌ها روز ۱۳ شهریور هر دلار امریکا را ۱۱ هزار و ۲۴۷ تومان می‌خرند که حدود ۵۰ تومان کاهش داشته است.همچنین هر یورو در بانک‌ها به قیمت ۱۲ هزار و ۳۴۵ تومان خریداری می‌شود که قیمت این ارز نیز با کاهش اندکی همراه بوده است. قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز ۱۳ هزار و ۶۱۸ تومان است.

قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ بطوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۷۰۷ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۳ هزار تومان می‌رسد.

همچنین در بازار طلا با اعلام هر اونس جهانی به قیمت 1535 دلار و دلار به قیمت 11380 تومان، مظنه مثقال طلای 17 عیار یا طلای آبشده به 1 میلیون و 793 هزار، طلای 18 عیار به 414 هزار، سکه امامی طرح جدید 4 میلیون و 120 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 100 هزار، ربع سکه 1 ملیون و 310 هزار، سکه گرمی به 890 هزار تومان معامله شد.

  رشد 55 درصدی سکه در یک سال منتهی به تیر

در تیرمــاه ١٣٩٨ متوســط قیمــت فــروش یــک دلار امریکا در بــازار آزاد شــهر تهــران ١٢٦٤٨٥ ریال بود که در مقایسه با ماه قبل ٨/٥ درصد کاهش داشته است همچنـین حـداقل و حـداکثر نـرخ فـروش یـک دلار امریکا در مـاه مـذکور بـه ترتیـب ١١٣٤٠٠ ریال و ١٣٢٤٨٠ ریال بوده است.  از آنجایی که در سال 97 به دلیل التهابات بازار ارز، محدودیت‌های فروش ارز آزاد و نوسان قیمت دلار بین 10 تا15 هزار تومان در تیرماه و مرداد ماه 97 و... نرخی مشخص برای تیرماه اعلام نشده در نتیجه امکان مقایسه با تیرماه سال 97 وجود ندارد. اما در مقایسه با دارایی متناظر سکه طلای طرح جدید که در تیرماه 98 نسبت به تیرماه 97 حدود 55 درصد رشد کرده، که البته 20 درصد آن حاصل از رشد قیمت اونس جهانی طلا از 1270 دلار در تیرماه 97 به حدود 1500 دلار در تیرماه 98 است و 35 درصد افزایش حاصل از نرخ دلار داشته است، می‌توان دریافت که نرخ دلار نیز تقریبا چنین روندی را طی کرده و احتمالا میانگین نرخ دلار در تیرماه سال 97 با 30 درصد کمتر از نرخ تیرماه 98 عددی حدود 9300 تومان بوده است. این نرخ دلار تیرماه 98 در مقایسه با پایان سال 1396 که قیمت 40453 ریال بوده نیز معادل 212 درصد رشد طی 16 ماه منتهی به تیرماه 98 داشته است.

در تیرماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ١٤٤٧٤٣ ریـال بـود که در مقایسه با ماه قبل ٣/٥ درصد کاهش داشته است . همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیـب ١٣١٥٠٠ ریـال و ١٥١٦٠٠ ریال بوده است. در چهارماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ١٣٥٣٧٨ ریال و ١٥٣٩٨٦ ریال بوده است  در تیرماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بـازار آزاد شهر تهران 4 میلیون و 277 هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ٥/٥ درصـد کـاهش و نسـبت بـه مـاه مشابه سال قبل ٤/٥٦ درصد افزایش نشان می‌دهد  همچنـین حـداقل و حـداکثر نـرخ فـروش سـکه مـذکور در مـاه یـاد شـده بـه ترتیـب 3 میلیون و 780 هزار و 4 میلیون و 503 هزار تومان بوده است. در تیرماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بـازار آزاد شهر تهران 4 میلیون و 470 هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ٢/٤ درصـد کـاهش و نسـبت بـه مـاه مشابه سال قبل ٧/٥٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنـین حـداقل و حـداکثر نـرخ فـروش سـکه مـذکور در مـاه یـاد شـده بـه ترتیـب 3 میلیون و 885 هزار، و 4 میلیون و 711 هزار تومان بوده است. در چهارماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک سکه تمـام بهـار آزادی در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قدیم 4 میلیون و 545 هزار و با طرح جدید 4 میلیون و 734 هزار تومان بـود کـه نسـبت بـه دوره مشابه سال ١٣٩٧ به ترتیب ٤/١١١ درصد و ١/١١١ درصد افزایش یافته است.

  فروش ۱۹.۱ میلیارد تومان سفته و برات

 در تهران

براساس آمار بانک مرکزی حدود ۱۹ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان سفته و برات در چهار ماه نخست سال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان سفته و برات در تیرماه سال جاری در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه بـا ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷ درصد و ۴۱.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در چهارماه اول سال ١٣٩٨ بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در تیرماه ٩٨ معــادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۸ و ۸۹.۸ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۲۳.۹ درصد کاهش و از لحاظ مبلـغ ۴۶ درصـد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳۶.۱ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۴۲.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیرماه ١٣٩٨ به عدد ۱۳۶.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در تیرماه ١٣٩٧ معادل ۶۱.۱ بوده است. در چهارماه اول سال ٩٨ معادل ۲ هزار و ۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معـادل ۴۹ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در شـهر تهران واخواسـت شد.  در این دوره متوسـط شـاخص‌های تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۰.۸ و ۶۶.۶ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵ درصد و ۵۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهارماه اول سـال ١٣٩٨ به عدد ۹۵.۳ رسید. عدد شاخص مذکور در چهارماه اول سـال ١٣٩٧ معـادل ۱۴۹.۷ بوده است.

  ارزش پوند به کمترین سطح ۳ سال اخیر

با تداوم بن‌بست سیاسی در انگلیس بر سر مساله برگزیت، ارزش پوند بار دیگر کاهش یافت. پوند که در ابتدای معاملات با رسیدن به ۱.۲ پوند به پایین‌ترین سطح خود در طول ۳۵ سال اخیر رسیده بود تا انتهای معاملات اندکی تقویت شد و به ۱.۲۱ دلار رسید اما هنوز در پایین‌ترین سطح خود طی سه سال اخیر قرار دارد. از زمانی که انگلیس در سال ۲۰۱۶ رای به ترک از خروج اتحادیه اروپا داد، ارزش پوند در برابر دلار ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

بسیاری از معامله گران نگرانند که انگلیس در تاریخ سی‌و‌یکم اکتبر بدون دستیابی به توافقی با اتحادیه اروپا بر سر چگونگی روابط آینده و در نظر گرفتن مهلتی به عنوان دوران گذار از اتحادیه اروپا خارج شود. اندرو میلیگان، استراتژیست موسسه «ابردین استاندارد اینوستمنت» گفت: ۴۸ ساعت آینده تعیین خواهد کرد که نخست‌وزیر به گوشه رینگ رانده خواهد شد یا موفق می‌شود حرف خود را به کرسی بشاند. شاید هم تا اواسط اکتبر انتخابات برگزار شود. در برابر یورو نیز پوند مسیر کاهشی را در پیش گرفت و به ازای ۱.۱۰۲۵ یورو مبادله شد. همچنین نرخ برابری پوند در برابر فرانک سوییس ۱.۱۹۴۴ و در برابر ین ژاپن ۱۲۸.۳۰۷ اعلام شد. برخی از کارشناسان معتقدند در صورت انحلال پارلمان، احتمال رسیدن پوند به سطح ۱.۱ دلار نیز وجود خواهد داشت.

  توقف دلار در بازارهای جهانی

کاهش رشد تولیدات کارخانه‌های امریکایی باعث توقف دلار در برابر ارزهای مختلف شد.

به گزارش رویترز، طبق اعلام موسسه مدیریت عرضه امریکا، برای نخستین‌بار در طول سه سال اخیر، فعالیت‌های تولیدی این کشور با رشد منفی مواجه شده است و این مساله باعث شد تا احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی افزایش یابد. از سوی دیگر بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری امریکا نیز به پایین‌ترین سطح ۲ سال اخیر رسید.

 رودریگو کارتیل، استراتژیست ارشد ارزی در بانک ملی استرالیا گفت: انتظارات برای وارد شدن بانک مرکزی امریکا به میدان برای نجات اقتصاد از وضعیت فعلی افزایش پیدا کرده است. این اتفاق باعث توقف روند افزایشی اخیر دلار شد.

در معاملات روز چهارشنبه، شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد با ۰.۴ درصد کاهش به ۹۸.۹۴۴ واحد رسید. امروز هر دلار امریکا به ازای ۱.۴۷۶ دلار استرالیا، ۱.۳۸۹۶ دلار سنگاپور و ۱.۳۳۲۶ دلار کانادا معامله شد. دلار در برابر روپیه هند موفق به فتح کانال جدیدی شد و و با گذشتن از کانال ۷۲ واحدی به ازای ۷۲.۲۳۰۹ رویه معامله شد. در برابر سایر ارزهای آسیایی، نرخ برابری هر دلار امریکا معادل ۴.۲۱۰۳ رینگت مالزی، ۱۰۵.۹۸۵۲ ین ژاپن و ۷.۱۶۶۴ یوان چین اعلام شد.  دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا در پیامی توئیتری اعلام کرده است که اگر مذاکرات تجاری به نتیجه‌ای نرسد، وی موضع سرسختانه‌تری علیه چین اتخاذ خواهد کرد و با وجود واکنش نشان ندادن بازار ارز به این توئیت، احتمال تشدید تقاضا برای ارزهای امن در صورتی که این تهدید رنگ و بوی واقعی بگیرد وجود دارد. دلار در برابر ارزهای اروپایی نیز کاهشی بود؛ به گونه‌ای که هر پوند انگلیس به ازای ۱.۲۱۰۲ دلار، هر یورو به ازای ۱.۰۹۷۴ دلار و هر فرانک سوییس به ازای ۱.۰۱۳۲ دلار مبادله شدند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران