شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در بهمن ماه ١٣٩٧، درکل کشور بالغ بر ٧ میلیون فقره چک وصول شد که از ایـن تعـداد حدود ٦ میلیون فقره عادی و بالغ بر 1 میلیون فقره رمزدار بوده است که نشان می‌دهد تعداد چک‌های رمزدار نسبت به سال‌ها و ماه‌های قبل افزایش داشته است.

گروه بانک و بیمه|

در بهمن ماه ١٣٩٧، درکل کشور بالغ بر ٧ میلیون فقره چک وصول شد که از ایـن تعـداد حدود ٦ میلیون فقره عادی و بالغ بر 1 میلیون فقره رمزدار بوده است که نشان می‌دهد تعداد چک‌های رمزدار نسبت به سال‌ها و ماه‌های قبل افزایش داشته است.

به گزارش «تعادل»، 85 درصد از کل تعداد چک های وصولی عادی و 15 درصد رمزدار بوده است . همچنین حدود ٣٠٧٤ هزار میلیـارد ریـال چـک وصـول شده کـه حدود ٦٥٩ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ٢٤١٥ هزار میلیارد ریال چک رمـزدار است. به عبارتی در کل کشـور 21.4 درصـد از کـل ارزش چـک‌های وصـولی، عـادی و 78.6 درصـد رمـزدار بوده است

در بین چک‌های عادی نیز ۶۴۲ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٢ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه سال ٩٧ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۵.۷ درصد و ٧ درصد کاهش نشان می‌دهد. این نکته نشان می‌دهد که اگرچه تعداد چک برگشتی کاهش یافته اما واقعیت این است که سهم چک‌های رمزدار بیشتر شده است و اکنون بیش از 78 درصد مبادلات چک عملا با چک رمزدار صورت می‌گیرد و دلیل کاهش چک برگشتی به خاطر از رونق افتادن یا از گردش افتادن و کاهش سهم چک عادی نسبت به چک رمزدار از چک‌های وصولی است

براساس آمار بانک مرکزی بالغ بر۶.۶ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٤١ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۵ درصد و ۰.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۲.۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٠٢ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در بهمن‌ماه سال گذشته، ۵۲.۷ درصد از تعداد چک‌های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به‌ترتیب با ۳۵.۱ درصد، ۹.۷ درصد و ۷.۹ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۵.۴ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۴.۳ درصد)، خراسان رضوی (۵.۶ درصد) و اصفهان (۵.۵ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

حدود ٦ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٦٥٩ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۷ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، درکل کشور ۹۰.۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله ای و ۸۸.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله ای وصول شد. در بهمن ماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر ۲.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٣٥٨ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۹۰.۷ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی به کل چک‌های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۶ درصد)، البرز و خوزستان هر کدام (۹۱.۹ درصد) و یزد (۹۱.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۷ درصد)، کرمان (۸۵.۷ درصد) و کردستان (۸۵.۹ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله ای در استان به ترتیب به استان‌های خراسان شمالی (۹۲.۶ درصد)، کرمانشاه و خوزستان هر یک (۹۲.۵ درصد) و گیلان (۹۱.۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های سمنان (۸۵.۲ درصد)، اصفهان و خراسان جنوبی هـر یک (۸۵.۷ درصد) و مرکزی (۸۶.۵ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شـده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

معادل ٦٤٢ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٢ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۵.۷ درصد و ٧ درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران