شماره امروز: ۵۴۷

۱,۴ میلیون فقره چک برگشت خورد

| | |

در شهریور ماه ١٣٩٧، درکل کشور حدود 1.1میلیون فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حـدود ٣٠٦٠ هزار میلیارد ریال وصول شد

گروه بانک و بیمه |

در شهریور ماه ١٣٩٧، درکل کشور حدود 1.1میلیون فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حـدود ٣٠٦٠ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 9.2 درصدکاهش و از نظـر مبلغ 30.8 درصد افزایش داشته است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٣٦٢ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حـدود ٢٤٧٨ هزار میلیارد ریال وصول شد.

به گزارش تعادل، در ماه مذکور 49.2 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (33.8درصـد)، اصفهان (7.8 درصد) و خراسان رضوی (7.6درصـد) وصـول شـده اسـت کـه بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین 86 درصد از ارزش چک های فوق در استان‌های تهـران (٨١ درصـد)، اصـفهان (2.6 درصد) و خراسان رضوی (2.4 درصد) وصول شده است

در شهریور ماه ١٣٩٧، درکل کشور بالغ بر 9.4 میلیون فقره چک وصول شد که از این تعداد حدود 8.4 میلیون فقره عادی و حدود 1.1 میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشـور 88.7 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و 11.3 درصد رمزدار بوده است.  در ماه مورد گزارش، در کل کشور بالغ بر ٣٨١٢ هزار میلیـارد ریـال چـک وصـول شـد کـه حدود ٧٥٣ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ٣٠٦٠ هزار میلیارد ریال چـک رمـزدار است. به عبارتی در کل کشـور 19.7 درصـد از کـل ارزش چک‌های وصـولی، عـادی و 80.3 درصـد رمـزدار بوده است از سوی دیگر، حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٥٦ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۷ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بالغ بر ۹.۷ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٩٠٩ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۷ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۷.۳ درصد و ۹.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در شهریور ماه ١٣٩٧، در استان تهران حدود ۳.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٥١١ هزار میلیارد ریال مبادله شد. ۵۳ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌‌ای کل کشور در شهریور ماه ١٣٩٧، در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به‌ ترتیب با ۳۵.۹ درصد، ۹.۵ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین ۶۷.۵ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۶.۲ درصد)، اصفهان (۵.۸ درصد) و خراسان رضوی (۵.۵ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

    چک‌های وصولی

در شهریور ماه ١٣٩٧، درکل کشور حدود ۸.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٧٥٣ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۷ درصد و ۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ٨٦ درصد از کل تعداد چک‌های مبادل‌های و ۸۲.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌‌ای وصول شد. در شهریور ماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر ٣ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٢٣ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۶.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۲.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۸۹.۷ درصد)، یزد (۸۸.۶ درصد) و البرز (٨٨ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویـه و بویراحمـد (۷۶.۷ درصد)، کردستان (۷۹.۸ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۰.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (۹۲.۴ درصد)، گیلان (۸۸.۱ درصد) و البرز (۸۷.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های سمنان (۷۶.۶ درصد)، هرمزگان (۷۸.۷ درصد) و کرمان (۷۸.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

    چک‌های برگشتی

در شهریور ماه ١٣٩٧، در کل کشور حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٥٦ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۰.۸ درصد و ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٤٧٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۳.۹ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌‌ای و ۱۷.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۳.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌‌ای و ۱۷.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده دراستان به ترتیب به استان‌های سمنان (۲۳.۴ درصد)، هرمزگان (۲۱.۳ درصد) وکرمان (۲۱.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر (۷.۶ درصد)، گیلان (۱۱.۹ درصد) و البـرز (۱۲.۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران