شماره امروز: ۵۴۷

کسری بودجه دولت به خاطر کرونا بالاتر از پیش بینی‌ها افزایش می‌یابد

با توجه به پیش بینی کسری بودجه بالای 200 هزار میلیارد تومانی دولت به دلیل کاهش درآمد نفت و شیوع کرونا،

بیشتر