شماره امروز: ۵۴۷

سیاست محدودسازی،انتقال پول و مبلغ تراکنش‌ها را40 هزار میلیارد تومان کاهش داد

کاهش ۵۳ میلیونی از تعداد و ۴۰هزار میلیارد تومان ارزش تراکنش‌های شاپرکی در آبان ماه ۹۷ به نسبت ماه گذشته،

بیشتر