شماره امروز: ۵۴۷

سازمان برنامه و بودجه منتشر کرد

| | |

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده­‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٨٥,٤ درصد است

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده­‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٨٥,٤ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٤٠٠ (٥٠٥.٩ درصد) حدود ٢٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است. قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از تمامی کدهای تعرفه وارداتی کشور سال ١٣٩٥ (سال پایه) استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه‌بندی مورد استفاده سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل تابستان ١٤٠٠ از داده‌‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارایه داده‌‌های قطعی سال ١٤٠٠ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجددا به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

  تورم فصلی

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل قبل، ٦٣,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٤٠٠ (٥٤.٤ درصد) حدود ٩.٣ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل قبل ٨.٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٤٠٠ (١٢.٧ درصد) حدود ٤.٠ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی  HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (٣,٩ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و...» (٧٣.١ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته شده از این مواد و...» (٦.٥- درصد) است.

  تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٨٥,٤ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٤٠٠ (٥٠٥.٩ درصد) حدود ٢٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٢.١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٤٠٠ (٥٨.٦ درصد) حدود ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیای چوبی و...» (٤,٩ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» (٧٦٤.٠ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته شده از این مواد و...» (٥.٤- درصد) بوده است.

  تورم سالانه

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌‌های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر با ٥١٣,٨ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١٤٠٠ (برابر با ٥٣٣.٠ درصد) حدود ١٩.٢ واحد درصد کاهش داشته است. 

همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده‌های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر با ٥٤.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١٤٠٠ (برابر با ٥٢.٧ درصد) حدود ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی  HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیای چوبی، زغال چوب و...» (٨,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» (٧٤٩.٩ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیای ساخته شده از این مواد و...» (٠.٣- درصد) بوده است

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران