شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل قبل ١٣,٧ درصد است

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل قبل ١٣,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٣٣.٠ درصد) حدود ١٩.٣ واحد درصد کاهش داشته است. قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ١٣٩٥ (سال پایه) استفاده شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه‌بندی مورد استفاده سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص ‌فصل بهار ١٤٠٠ از داده‌‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارایه داده‌‌های قطعی سال ١٤٠٠ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد. تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌‌های ریالی در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل قبل ١٣,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٣٣.٠ درصد) حدود ١٩.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌‌های دلاری نیز در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل قبل، ٣.٣ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٧.٢ درصد) حدود ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها یا نیمه گرانبها و...» (٠,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» (٦٩.٤ درصد) است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» (‌١.٥- درصد) می‌باشد. تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌‌های ریالی در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩٣,١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٢٢٩.٨ درصد) ٣٦.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌‌های دلاری در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٧.٨ درصد) ٤.٩ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد و...» (٦٠,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه‌‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» (٤١٧.٨ درصد) است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ برابر با ١٩٣,٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٩ (برابر با ١٧٢.٢ درصد) ٢١.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ برابر با ٦.٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٩ (برابر با ٢.٨ درصد) حدود ٤.١ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد و...» (٦٩,٢ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و ...» (٤٨٩.٨ درصد) است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران