شماره امروز: ۵۴۷

| | |

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، فقط ۳۰ درصد درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۸ از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز در این سال محقق شد.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، فقط ۳۰ درصد درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه ۹۸ از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز در این سال محقق شد. سازمان برنامه و بودجه در قالب یکی از پیوست های لایحه بودجه 1400، گزارشی از میزان تحقق منابع و مصارف بودجه 98 و میزان صادرات نفت و گاز کشور ارایه داد.براساس این گزارش، در سال 98 مجموعا 434 هزار و 597 میلیارد تومان از منابع بودجه محقق شده است. حدود 217.2 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدها (عمدتا درآمدهای مالیاتی)، حدود 47.5 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا صادرات نفت و گاز) و 169.8 هزار میلیارد تومان از این رقم هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی (عمدتا انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی) بوده است.از سوی دیگر، حدود 341.4 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه در سال 98 اعتبارات هزینه‌ای (عمدتا پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان) بوده است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی در سال مذکور، حدود 46 هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی (عمدتا بازپرداخت اوراق مالی)، حدود 47.2 هزار میلیارد تومان بوده است.تراز عملیاتی عملکرد بودجه 98، بالغ بر منفی 124.2 هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا 2 برابر هدف کمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه بوده است. تراز دارایی‌های سرمایه‌ای هم 1.5 هزار میلیارد تومان و تراز دارایی‌های مالی حدود 122.6 هزار میلیارد تومان بوده است.با توجه به جدول فوق، کل درآمدهای دولت به خاطر صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 98 بالغ بر 31.5 هزار میلیارد تومان و کل درآمدهای دولت به خاطر صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز، حدود 47 هزار میلیارد تومان بوده است.براساس گزارش خزانه داری کل کشور، کل منابع و مصارف عمومی دولت در سال 1398 به 434.6 هزار میلیارد تومان رسیده که 22 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1397 افزایش داشته و نسبت به رقم مصوب همان سال از تحققی بالغ بر 96.9 درصد برخوردار بوده است. حدود 78 درصد از منابع و مصارف سال 1397 در 11 ماهه فروردین تا بهمن و 22 درصد در اسفندماه تحقق یافته است.از عملکرد منابع بودجه، 50 درصد مربوط به درآمدها، 10.9 درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 39.1 درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. 

از عملکرد مصارف عمومی هم 78.6 درصد را اعتبارات هزینه‌ای، 10.6 درصد را اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و 10.8 درصد را اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تشکیل داده است.در طرف منابع، تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه، 93.2 درصد، تحقق منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در مقایسه با قانون بودجه حدود 30 درصد بوده که تحقق حدود یک سوم این رقم در ماه‌های بهمن و اسفند حاصل شده است. میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در مقایسه با قانون بودجه 98 نیز 232.5 درصد بوده است.در طرف مصارف، اعتبارات هزینه‌ای تحققی بالغ بر 96.9 درصد نسبت به رقم قانون بودجه داشته که نسبت به رقم عملکرد سال 1396، 22.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر 68.8 درصد نسبت به رقم قانون بودجه محقق شده است. میزان تحقق اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در مقایسه با قانون بودجه 160.7 درصد بوده است.براساس این گزارش، فقط 30 درصد از منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا به خاطر صادرات نفت و میعانات گازی است، در سال 98 محقق شد یعنی صرفا حدود 47.5 هزار میلیارد تومان از منابع 158 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده از این محل. همین موضوع هم دلیل اصلی کسری بودجه در این سال بود.از دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، تشدید تحریم‌ها، شیوع بیماری کرونا و نوسانات قیمت نفت، علل کاهش قابل توجه میزان و ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 98 بوده است. دولت با هدف جبران کسری بودجه ناشی از عدم تحقق چشمگیر درآمدهای نفتی در سال 98، مجوز انتشار اوراق مالی مازاد و برداشت از صندوق توسعه ملی را در خردادماه این سال از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفت. البته براساس این مصوبه، سقف مجوز دولت برای استفاده از این دو راهکار 76.5 هزار میلیارد تومان بود ولی با درخواست مجدد دولت، این سقف افزایش یافت. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران