شماره امروز: ۵۴۷

| | |

قیمت کالاهای صادراتی در تابستان امسال نسبت به پارسال در بخش ریالی بیش از ۴۲ درصد و دلاری حدود دو درصد افزایش داشته است.

قیمت کالاهای صادراتی در تابستان امسال نسبت به پارسال در بخش ریالی بیش از ۴۲ درصد و دلاری حدود دو درصد افزایش داشته است. قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده است که پس از بررسی­‌های به عمل آمده، سال ١٣٩٥ به عنوان سال پایه­ جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش حاضر بر اساس کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ١٣٩٥ (سال پایه جدید) ارایه 

می­ شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه‌بندی مورد استفاده سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌‌شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٣٥,٩ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با٢٨.٠ درصد) حدود ٧.٩ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های دلاری نیز در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٠.٨ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ١.٢- درصد) حدود ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت‌سنجی، و...» (٨,٦ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» (٥٤.٠ درصد) است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣١,٤ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٣٩٩ (برابر با ٨٨.٨ درصد) ٤٢.٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده ­های دلاری در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل دو درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٣٩٩ (برابر با ٣.٤- درصد) ٥.٤ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» (٤٠,٥ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها و ...» (٥٨٩.٣ درصد) است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٩٤,٩ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه ­بهار ١٣٩٩ (برابر با ٨٤.٩ درصد) ١٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٦.٥- درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی بهار ١٣٩٩ (برابر با ٧.٨- درصد) ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد و ...» (٢٩,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزا و قطعات آنها و ... » (٤٣٢.٧ درصد) است. طبق این گزارش تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٩,٤ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ٦٧.٧ درصد) حدود ١.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری نیز در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١٣.٣ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٩ (برابر با ١٠.٨درصد) حدود ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه ­های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه « حیوانات زنده و محصولات حیوانی و ...» (٢,٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گران‌بها یا نیمه‌گران‌بها و ...» (٧٥.٢ درصد) است.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر 

داده ­های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹۸.۲ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٣٩٩ (برابر با ٤٠٧.٥ درصد) حدود ٩٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤.١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٣٩٩ (برابر با ٣٧.٢ درصد) حدود ٦.٩ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» (٠,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن » (٦٥٤.٠ درصد) است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٤١٢,٢ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣٤٧.١ درصد) واحد ٦٥.١ درصد افزایش داشته است.

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٣٦.٤ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار ١٣٩٩ (برابر با ٣٣.٢ درصد) حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران