شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرکز آمار گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی که را منتشر کرد که بر این اساس تورم سالانه ریالی کالاهای صادراتی و وارداتی به ترتیب ٨٤,٩ و ٣٤٧,١ بوده است.

مرکز آمار گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی که را منتشر کرد که بر این اساس تورم سالانه ریالی کالاهای صادراتی و وارداتی به ترتیب ٨٤,٩ و ٣٤٧,١ بوده است.بر این اساس تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داد‌ه‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٦٧,٧ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ حدود ١٥.٥ واحد درصد افزایش داشته است.تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار امسال نسبت به فصل قبل، ١٠.٨درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ حدود ٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است.کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، و ...» (٣,٦- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن و ...» (٨٨.٤ درصد) است.

    تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌‎های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٠٧,٥ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٨ حدود ٨١.١ واحد درصد افزایش داشته است.تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٩، ٥.٨ واحد درصد افزایش داشته است.کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه

« پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» (٧,٤- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن» (٥٢٤.٦ درصد) است.

   تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٣٤٧,١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٢٩٥.٢درصد) ٥١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٣٣.٢ درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ٥١.٩واحد درصد افزایش داشته است.کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و...» (٢,٧ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه«ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و...»

(٤٥٠.٢ درصد) است.

  کمترین نرخ تورم

برای مواد پلاستیکی صادراتی

همچنین در بخش کالاهای صادراتی تغییرات شاخص قیمت این کالاها مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ٢٨,٠ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨حدود ٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است.تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل قبل، ١.٢ درصد کاهش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٨ (برابر با ٤.٣ درصد) حدود ٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (٩,٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه» (١٧٦.٣درصد) است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران