شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36151 | |

گروه راه و شهرسازی

دستیار وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه اندیشه ایران‌شهری قرار نیست به عنوان یک تفکر انتزاعی باقی بماند و به نوعی بینش فرهنگی فرآیند مدرنیزاسیون را تامین می‌کند، گفت: دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایران‌شهری در نظر دارد در یک بازه ۴ساله به یک اثر محسوس بر شاخص‌های کیفیت زندگی و رضایتمندی اجتماعی دست یابد.

مرتضی نظری در پاسخ به پرسشی در این باره که چه نیازی به تولید اندیشه ایران‌شهری از سوی دکتر آخوندی و پیاده‌سازی آن در برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی احساس شد؟ گفت: دکتر آخوندی به‌عنوان یکی از سردمداران جریان تکنوکرات و توسعه اقتصادی ایران، اندیشه ایران‌شهری را به‌عنوان نوعی تئوری اجتماعی و تمدنی پشتیبان توسعه می‌دانند. ایشان با مشاهده انقطاع‌های ایجاد شده در تلاش‌های چندین ساله توسعه در کشور به‌ این نتیجه رسیده‌اند که برای تداوم فرآیند توسعه نیازمند چنین جریان اجتماعی‌یی هستیم. وی سپس به مبحث شهرسازی در ایران پس از انقلاب اشاره کرد و افزود: اگر در دو دهه اول بعد از جنگ دغدغه اصلی سیاست‌گذاران تامین زیرساخت‌های اساسی و اولیه شهرهای کشور بود، هم‌اکنون باتوجه به چالش‌های ظهور یافته به دلیل تمرکزجمعیتی و تقاضای مجموعه ارتقایافته‌‌‌‌‌تری از نیازها توسط شهروندان، تصمیم‌گیران ناگریز در حال گذار به پارادایم جدیدی از سیاست‌گذاری شهری هستند. این پارادایم جدید به دنبال این است که به توده بی‌شکل جمعیت و کالبد فعلی در شهرهای کشور ساختار دهد و با شناخت نیروهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی اثرگذار بر رشد شهرها بتواند به ارائه تحلیل‌های خلاق برای توسعه شهرها و ارتقای کیفیت زندگی در آنها بپردازد. بخش دیگری از اهداف حرکت شکل گرفته این است که بتواند روش انحصاری فرهنگ و تاریخ ایرانیان در مدیریت دوام‌پذیر منابع این سرزمین را بازیابی و تبیین کند. نظری تاکید کرد: دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایران‌شهری با توجه به ماموریت‌های تعریف شده برای آن در حوزه ارتقای کیفیت زندگی شهری و بهبود رضایتمندی و احساس تعلق اجتماعی در آنها، در نظر دارد با تکمیل سه فاز زیرساخت اطلاعاتی، سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و سیاست‌گذاری بلندمدت در یک بازه ۴ساله به یک اثر محسوس بر شاخص‌های کیفیت زندگی و رضایتمندی اجتماعی دست یابد. در فاز اول که زیرساخت پژوهشی فراگیر نام گرفته است، دبیرخانه به ابزارسازی مفهومی و جمع‌آوری داده‌های کمی در رابطه با اهداف اشاره شده این پارادایم خواهد پرداخت. ارزیابی وضعیت فعلی کیفیت زندگی در شهرهای کشور، نیازسنجی، موردکاوی و بهینه‌یابی با کاوش در ادبیات موجود و موارد موفق طرح‌های سیاستی برای استخراج الگوهای مفید از خروجی‌های این فاز خواهد بود. در ادامه، دبیرخانه دو فاز بلند‌مدت وکوتاه‌مدت سیاست‌گذاری برای این طرح درنظرگرفته است. فاز بلندمدت متمرکز بر واردکردن ارزش‌ها و پارامترهای طرح توسعه اندیشه ایران‌شهری در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی دستگاه‌های حکمرانی به صورت قوانین الزام‌آور بوده و فازکوتاه‌مدت به دنبال اثرگذاری حداکثری با شناسایی نقطه‌های درخشان فعلی شهری در کشور و گسترش ساختارهای مربوط به آنها در سطح ملی و محلی باتوجه به ظرفیت موجود این دبیرخانه، مجموعه دستگاه‌های وزارت راه‌وشهرسازی و همکاران محلی است.

نظری افزود: در فاز زیرساخت پژوهشی این کار سه گروه ذیل دبیرخانه تعریف شده است؛ گروه تحلیل سیاست‌های عمومی، گروه پویش اطلاع‌رسانی و گروه مشارکت مدنی. در گروه تحلیل سیاست‌های عمومی دبیرخانه با یک تقسیم‌بندی، ابعاد عینی و فیزیکی اهداف طرح را که بیشتر دربرگیرنده حوزه‌های حکمرانی، اقتصادی، زیست‌‌محیطی و بخش دموگرافیکی اجتماعی را شامل می‌شود، زیر عنوان «شهر خوب» بررسی کرده‌اند. در مقابل ابعاد انتزاعی کیفیت زندگی که بیشتر به ارزش‌ها، نگر‌ش‌‌ها و پیکره‌های اجتماعی می‌پردازد و نیازمند پیمایش‌‌های میدانی و برگزاری گروه‌های کانونی متمرکز است، ذیل تیم «ایران‌شهر» قرار گرفته است. در این دو بخش تلاش خواهیم کرد تا با ایجاد پایگاه‌های داده‌یی قدرتمند از شاخص‌های مربوطه شهری، ابزاری قدرتمند برای ارزیابی شهرها و مکانیسم‌های حکمرانی‌شان در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهیم. کاوش در موضوع اندیشه ایران‌شهری نیز در گروه تحلیل سیاست‌های عمومی و در تیم اندیشه قرار گرفته است، که بیشتر فعالیت‌های آن به صورت برون‌سپاری شده پیگیری خواهد شد و هدف این است تا فضا را برای متفکران این بخش آماده کنیم و ضمن حمایت‌های مالی و معنوی خواستار خروجی بهینه و مفید در راستای اهداف این بخش باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران