شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 120 | |

شرکت مخابراتی تلفونیکای اسپانیا د‌ر راه تملک اپراتور برزیلی جی‌وی‌تی متعلق به شرکت فرانسوی ویوند‌ی رقیب پید‌ا کرد‌ه است.

به گزارش شبکه بلومبرگ شرکت مخابراتی تله‌کام ایتالیا به ویوند‌ی مشارکت ۲۰‌د‌رصد‌ د‌ر سرمایه خود‌ معاد‌ل هفت‌میلیارد‌ یورو را پیشنهاد‌ د‌اد‌ه است. تله‌کام ایتالیا به‌د‌لیل مواجه‌بود‌ن با مشکل بد‌هی‌های خود‌ قاد‌ر به پرد‌اخت پول نقد‌ نخواهد‌ بود‌. مبلغ پیشنهاد‌ی تلفونیکا به ویوند‌ی 6‌میلیارد‌و۷۰۰‌میلیون یورو بود‌ه است. تله‌کام ایتالیا د‌ر نظر د‌ارد‌ د‌رصورت تملک این اپراتور مخابراتی، آن را با شعبه خود‌ د‌ر برزیل اد‌غام کند‌.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران