شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گر منزلتی خواهی، با قلب قوی خواه

کز نرم‌دلی قیمت مردم نفزاید

با عقل مردد نتوان رست ز غوغا

اینجاست که دیوانگیی نیز بباید

یا مرگ رسد ناگه و آسوده شود مرد

یا کام دل از شاهد مقصود برآید

راه عمل این است، بگویید ملک را

تا جز سوی این ره سوی دیگر نگراید

ملک‌الشعرای بهار

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران