شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5617 | |

روز بگذشته خیالست که از نو آید

فرصت رفته محالست که از سر گردد

کشتزار دل تو کوش که تا سبز شود

پیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گردد

زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش

نیست امید که همواره نفس برگردد...

پروین اعتصامی

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران