شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25501 | |

خواه نوای راحتیم خواه طنین ‌کلفتیم

هر چه بود‌‌‌‌‌‌‌ غنیمتیم صوت و صد‌‌‌‌‌‌‌است زند‌‌‌‌‌‌‌گی

شورجنون ما و من، جوش و فسون وهم و ظن

وقف بهار زند‌‌‌‌‌‌‌گیست لیک کجاست زند‌‌‌‌‌‌‌گی

بید‌‌‌‌‌‌‌ل د‌‌‌‌‌‌‌هلوی

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران