شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38377 | |

ادامه از صفحه12

رشد اقتصادی بالاتر از 2 درصد محقق نخواهد شد

از سوی دیگر با بررسی موارد متعدد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در موضوعات مختلف از قبیل تورم، نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها نشان داده شد که این اقتصاد است که رفتار و سیاست‌های دولت را تحت کنترل خود درآورده و نه دولت و متاثر شدن سیاست‌های دولت از اقتصاد و شرایط حاکم بر بازار به خوبی مشهود است و در نهایت الزام حرکت به سوی نظام اقتصادی بازار جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی به اثبات رسیده است. با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی با تاکید روند وضعیت کنونی رشد اقتصادی برای سال‌های 1399-1392 پیش‌بینی و نشان داده شد که در نهایت رشدی بالاتر از 2درصد در طول دهه 90 شمسی محقق نمی‌شود که این رشد بسیار دورتر از اهداف سند چشم‌انداز 1404 است. همچنین با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی مشاهده شد که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی تاثیر بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر رشد اقتصادی دارد و در نهایت متغیر مجازی مربوط به دوران نفت کم قدرت، کاهش رشد اقتصادی در این دوران را به اثبات رساند. با توجه به تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی در مدل برآورد شده و اهداف سند چشم‌انداز در راستای تحقق رشد اقتصادی مطلوب و برای برون‌رفت از مشکلات موجود، توجه به بخش خصوصی و رفتن به سمت نظام بازار الزامی است.


تاثیر نظام بازار بر رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده

حال این فرضیه مطرح است که آیا واقعا نظام بازار اهداف سند چشم‌انداز در رابطه با رشد اقتصادی را محقق می‌کند و سازوکار رسیدن به این نظام و چگونگی پیاده‌سازی آن چیست؟ در این قسمت سناریوهایی جهت رسیدن به رشد اقتصادی 6 تا 8درصد در سال 1399 با تاکید بر حرکت به سوی نظام بازار تدوین می‌شوند که سناریوهای مختلفی برای رشد اقتصادی وجود دارد.


معرفی سناریوهای رشد اقتصادی

همان‌گونه که بیان شد، نظام اقتصادی کشور باید به سوی یک نظام اقتصادی بازار حرکت کند. در این راستا سناریوهای تدوین شده بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و درجه باز بودن اقتصاد تمرکز دارند. این سه سناریو به صورت زیر است؛

سناریو اول؛ میانگین رشد سالانه 12درصد در درجه باز بودن اقتصاد تا سال 1399، میانگین رشد سالانه 5/6 درصد در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا سال 1399، میانگین رشد سالانه 5 درصد در سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا سال 1399.

سناریو دوم؛ میانگین رشد سالانه 7درصد در درجه باز بودن اقتصاد تا سال 1399، میانگین رشد سالانه 20درصد در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا سال 1399، میانگین رشد سالانه 8درصد در سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا سال 1399.

سناریو سوم؛ میانگین رشد سالانه 10درصد در درجه باز بودن اقتصاد تا سال 1399، میانگین رشد سالانه 30درصد در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تا سال 1399، میانگین رشد سالانه 10درصد در سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا سال 1399؛ لازم به توضیح است که در کلیه سناریوها، هزینه‌های دولت (به عنوان شاخصی برای اندازه دولت) ثابت در نظر گرفته شده است. همچنین درآمدهای نفتی جهت دنبال کردن سیاست کاهش وابستگی به نفت با شیب بسیار ملایم کاهش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران