شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 63359 | |

در سالی که گذشت بالغ بر16هزار و 716 میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که از این میزان 6.8هزار میلیارد تومان از طریق جایزه و 9.9هزار میلیارد تومان از طریق

حق‌تقدم بوده است.

به گزارش «تعادل» بر اساس این گزارش، در اسفند ماه پارسال 676میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 498میلیارد تومان آن از طریق جایزه و 177میلیارد تومان آن از طریق حق تقدم بوده است. همچنین در بهمن ماه یک هزار و 937میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 1.8هزار میلیارد تومان آن از طریق جایزه و 160میلیارد تومان آن از طریق حق تقدم بوده است. در دی‌ماه سال گذشته نیز 192میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 82میلیارد تومان آن از طریق جایزه و 110میلیارد تومان آن از طریق حق تقدم بوده است. افزون بر این، در آذرماه پارسال 4.3هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 2.2هزار میلیارد تومان از طریق جایزه و 2.1 هزار میلیارد تومان آن از طریق حق تقدم بوده است. در آبان ماه 497میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 3198میلیارد تومان از طریق جایزه و 377میلیارد تومان آن از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در مهرماه 456میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که از طریق حق تقدم بوده است. در شهریور ماه نیز 773 میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 114میلیارد تومان از طریق جایزه و 658میلیارد تومان آن از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در مردادماه 2هزار و 847میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که از طریق جایزه بوده است.

در تیرماه نیز 894میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 522میلیارد تومان آن از طریق جایزه و 372میلیارد تومان از طریق حق تقدم بوده است. در خردادماه نیز 215میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 35میلیارد تومان آن از طریق جایزه و 180میلیارد تومان از طریق حق تقدم بوده است. همچنین در اردیبهشت ماه 3هزار و 714میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 992میلیارد تومان آن از طریق جایزه و 2 هزار و 786میلیارد تومان از طریق حق تقدم است. بر اساس این گزارش در فروردین 95 نیز یک‌هزار و 559میلیارد تومان افزایش سرمایه در بورس و اوراق بهادار انجام شده که 123میلیارد تومان آن از طریق جایزه و 1.4هزار میلیارد تومان از طریق حق تقدم بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران