شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52494 | |

«کروی» خریدار و فروشنده نبود

شرکت توسعه معادن روی ایران در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک‌هزار و 945میلیارد و 915میلیون ریال و ارزش بازار 3هزار و 891میلیارد و 773میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

شرکت توسعه معادن روی ایران در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک‌هزار و 945میلیارد و 915میلیون ریال و ارزش بازار 3هزار و 891میلیارد و 773میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته تغییری نکرد و ارزش بازار آن نیز با کاهش 92میلیارد و 157میلیون ریال، معادل 3هزار و 799میلیارد و 616میلیون ریال محاسبه شد. «کروی» طی دوره یک ماهه یاد شده، خریدار و فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود.


ارزش بازار «ونفت» افزایش نیافت

این شرکت در شهریورماه سال جاری، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 102میلیارد و 718میلیون ریال و مبلغ 100میلیارد و 146میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 2میلیارد و 572میلیون ریال زیان شناسایی کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 528میلیارد و 550میلیون ریال و ارزش بازار 441میلیارد و 969میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته با کاهش یک‌میلیارد و 629میلیون ریال، به 526میلیارد و 921میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن نیز با کاهش 8میلیارد و 960میلیون ریال، معادل 433میلیارد و 9میلیون ریال محاسبه شد. «ونفت» طی دوره یک ماهه یاد شده، سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 94میلیارد و 367میلیون ریال خریداری کرد. این شرکت در شهریورماه سال جاری، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 102میلیارد و 718میلیون ریال و مبلغ 100میلیارد و 146میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 2میلیارد و 572میلیون ریال زیان شناسایی کرد.


نگاهی بر عملکرد یک ماهه «وخارزم»

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 7هزار و 995میلیارد و 920میلیون ریال و ارزش بازار 12هزار و 81میلیارد و 921میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 7هزار و 995میلیارد و 920میلیون ریال و ارزش بازار 12هزار و 81میلیارد و 921میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته با افزایش 82میلیارد و 14میلیون ریال، به 80هزار و 77میلیارد و 934میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن نیز با افزایش 2میلیارد و 652میلیون ریال، معادل 12هزار و 84میلیارد و 573میلیون ریال محاسبه شد. «وخارزم/وخوارزمی» طی دوره یک ماهه یاد شده، سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 83میلیارد و 295میلیون ریال خریداری کرد. این شرکت در شهریور سال جاری، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک‌میلیارد و 360میلیون ریال و مبلغ یک‌میلیارد و 102میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 258میلیون ریال زیان شناسایی کرد.«خبهمن» سودی شناسایی نکرد

بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته با کاهش 81میلیون ریال، به 5هزار و 26میلیارد و 105میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن نیز با کاهش 343میلیارد و 386میلیون ریال، معادل 8هزار و 764میلیارد و 939میلیون ریال محاسبه شد.

گروه بهمن در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 5هزار و 26میلیارد و 24میلیون ریال و ارزش بازار 9هزار و 108میلیارد و 325میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته با کاهش 81میلیون ریال، به 5هزار و 26میلیارد و 105میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن نیز با کاهش 343میلیارد و 386میلیون ریال، معادل 8هزار و 764میلیارد و 939میلیون ریال محاسبه شد. «خبهمن» طی دوره یک ماهه یاد شده، سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 205میلیون ریال خریداری کرد. این شرکت در شهریور سال جاری، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 124میلیون ریال و همان مبلغ واگذار کرد و از این بابت سودی شناسایی نکرد.


صورت‌های مالی 3ماهه بانک دی

«دی» در دوره واقعی منتهی به 31خرداد1394، سود خالص را 72میلیارد و 814میلیون ریال و سود به‌ازای هر سهم را 15ریال اعلام کرده بود. بانک دی اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 3ماهه سال مالی منتهی به 31خرداد1395 را با سرمایه 6هزار و 400میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. زیان خالص بانک دی در این دوره، مبلغ 2هزار و 243میلیارد و 432میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 351ریال زیان به هر سهم اختصاص یافت. «دی» در دوره واقعی منتهی به 31خرداد1394، سود خالص را 72میلیارد و 814میلیون ریال و سود به‌ازای هر سهم را 15ریال اعلام کرده بود.

شناسایی سود هزار میلیارد ریالی «وصندوق»

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یک ماهه منتهی به 31شهریور سال‌جاری، از واگذاری‌های خود مبلغ یک‌هزار و 174میلیارد و 395میلیون ریال سود شناسایی کرد.

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 13هزار و 494میلیارد و 29میلیون ریال و ارزش بازار 39هزار و 546میلیارد و 636میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته با کاهش 985میلیارد و 334میلیون ریال، به 12هزار و 508میلیارد و 695میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار آن نیز با کاهش 2هزار و 166میلیارد و 614میلیون ریال، معادل 37هزار و 380میلیارد و 22میلیون ریال

محاسبه شد.

«وصندوق» طی دوره یک ماهه یاد شده، سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 499میلیارد و 442میلیون ریال خریداری کرد. این شرکت در شهریور سال جاری، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 3هزار و 511میلیارد و 638میلیون ریال و مبلغ 4هزار و 686میلیارد و 33میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک‌هزار و 174میلیارد و 395میلیون ریال سود شناسایی کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران