شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران خبر داد

محدودیت‌های جدیدی درخصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق استفاده از تسهیلات مسکن اعمال می‌شود.

به گزارش «تعادل» معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران اعلام کرد: پیرو نامه شماره 1361/82 مورخ 18 آذر 94 بانک مسکن درخصوص مصوبه جدید 28مهر 94 شورای پول و اعتبار؛ محدودیت‌های جدید درخصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به شرح ذیل اعلام می‌شود: 1- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا 2ماه پس از تاریخ خرید در برخی از نمادهای مربوط به اوراق صادره تسهیلات مسکن از روز شنبه هفتم تیر 93 تاکنون و براساس شرایط اعلامی قبلی اعمال شده است.

2- محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط 4ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9301، تسه9302 و تسه9303 مشمول محدودیت مذکور نیستند.

3- محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی درخصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن است. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن هر کد معاملاتی صرفا تا سقف 90ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله است. بدیهی است متقاضیان باید محدودیت مذکور را درخصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند.

تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش‌های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع شود. 4- محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 140ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی درخصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه9408 و بعد از آن است. به عبارت دیگر در هر جلسه معاملاتی در کلیه نمادهای معاملاتی تسه 9408 و بعد از آن هر کد معاملاتی صرفا تا سقف 140ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله است. بدیهی است، متقاضیان باید محدودیت مذکور را درخصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده، رعایت کنند.

تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش‌های ورود یافته شده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع شود. 5- درخصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای معاملاتی تسه 9408 و بعد از اینکه به صورت توأمان با اوراق گواهی صادره در نمادهای معاملاتی تسه9407 و قبل از آن خریداری می‌شوند نیز محدودیت سقف خرید مجموعا به میزان حداکثر 140ورقه برای هر کد معاملاتی و در هر جلسه معاملاتی در تمامی نمادهای مذکور است. 6- لازم به ذکر است، متقاضیان خرید بیش از سقف‌های فوق پس از تایید بانک مسکن می‌توانند اقدام به ورود سفارش کنند. 7- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن درخصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه 9408 و قبل از آن به مدت 2ماه است.

8- محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن درخصوص اوراق صادره در نمادهای معاملاتی تسه 9409 و بعد از آن به مدت 4ماه خواهد بود. 9- تاکید می‌شود، اعتبار کلیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از اوراق تسهیلات مسکن صادره فروردین ماه سال 1393 (تسه9301) و بعد از آن جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران