شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کسب 16 میلیارد ریال سود «وصنا»

شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران، در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه سال جاری با واگذاری تعدادی از سهام شرکت‌های موجود در پرتفوی خود معادل 16میلیارد و 287میلیون ریال سود کسب کرد. شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 95 را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش «وصنا» در ابتدای دوره و با سرمایه یک هزار و 300میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و 531میلیارد و 771میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 908میلیارد و 345میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه، بهای تمام شده آن معادل 33میلیارد و 689میلیون ریال افزایش یافت و به چهار یک و 565میلیارد و 460میلیون ریال رسید، درحالی‌که ارزش بازار آن با مبلغ 100میلیارد و 689میلیون ریال کاهش، به مبلغ دو هزار و 807میلیارد و 656میلیون ریال رسید. «وصنا» تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل 48میلیارد و 984میلیون ریال و مبلغ 65میلیارد و 271میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 16میلیارد و 287میلیون ریال سود شناسایی کرد. این شرکت در این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده فروش معادل 82میلیارد و 673میلیون ریال خریداری کرد.


نگاهی بر پرتفوی یک ماهه «وملت»

شرکت سرمایه‌گذاری ملت، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 95 را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. «وملت» در ابتدای دوره و با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 3میلیارد و 905میلیون ریال و ارزش بازار 3میلیارد و 718میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن تغییری نکرد؛ درحالی‌که ارزش بازار آن با 130میلیون ریال کاهش، به مبلغ 3میلیارد و 588میلیون ریال رسید. «وملت» طی این مدت، سهام هیچ شرکت بورسی را تحصیل یا واگذار نکرد.


اختصاص 2 هزار ریال سود هر سهم «بوعلی»

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 94، معادل یک هزار و 36میلیارد و 611میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ دو هزار و 73 ریال سود به‌ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با انتشار عملکرد یک‌ساله منتهی به 29 اسفندماه 94 به‌صورت حسابرسی شده، اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 500میلیارد ریال مبلغ 20هزار و 933میلیارد و 453میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره برابر یک هزار و 573میلیارد و 723میلیون ریال به دست آمد.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره به مبلغ یک هزار و 72میلیارد و 52میلیون ریال کسب شد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه اضافه شد و پس از کسر مالیات از آن سود خالص دوره برابر یک هزار و 36میلیارد و 611میلیون ریال محاسبه و بر این اساس مبلغ دو هزار و 73 ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و درنهایت یک هزار و 177میلیارد و 993میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

«وپترو» نه خریدار و نه فروشنده بود

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 95 معادل 58میلیارد و 985میلیون ریال افزایش یافت. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی صورت‌ وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه را حسابرسی نشده منتشر کرد. براساس این گزارش، «وپترو» در ابتدای‌ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 906میلیارد و 4میلیون ریال و ارزش بازار یک هزار و 461میلیارد و 791میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده این شرکت طی اردیبهشت‌ماه بدون تغییر ماند، درحالی‌که ارزش بازار آن معادل 58میلیارد و 985میلیون ریال افزایش یافت و به مبلغ یک هزار و 520میلیارد و 776میلیون ریال رسید. سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در اردیبهشت‌ماه امسال سهام هیچ شرکتی را خرید و فروش نکرد.


نگاهی بر عملکرد یک ماهه «وبهمن»

شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 95 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 3میلیارد و 81میلیون ریال زیان شناسایی کرد. شرکت سرمایه‌گذاری بهمن صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 95 را حسابرسی نشده منتشر کرد.

براساس این گزارش، «وبهمن» در اردیبهشت‌ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 50میلیارد و 489میلیون ریال و مبلغ 47میلیارد و 408میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 3میلیارد و 81میلیون ریال زیان شناسایی کرد. این شرکت در دوره یک ماهه یادشده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 49میلیارد 11میلیون ریال خریداری کرد. «وبهمن» در ابتدای ‌ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 2هزار و 251میلیارد و 215میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 272میلیارد و 60میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی دوره یاد‌شده بهای تمام شده آن معادل یک‌میلیارد و 478میلیون ریال کاهش یافت و به دو هزار و 249میلیارد و 737میلیون ریال رسید. درحالی‌که ارزش بازار آن با 82میلیارد و 407میلیون ریال افزایش، معادل 2هزار و 354میلیارد و 467میلیون ریال محاسبه شد.


افزایش 85میلیارد ریالی ارزش بازار «تیپیکو»

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 95 معادل 85میلیارد و 791میلیون ریال افزایش یافت. سرمایه‌گذاری دارویی تامین صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت‌ماه 95 را حسابرسی نشده منتشر کرد.

براساس این گزارش، «تیپیکو» در ابتدای دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و 843میلیارد و 801میلیون ریال و ارزش بازار 18 هزار و 895میلیارد و 422میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده این شرکت طی این دوره معادل 7میلیارد و 903میلیون ریال کاهش یافت و به یک هزار و 835میلیارد و 898میلیون ریال رسید. درحالی‌که ارزش بازار آن نیز در این دوره معادل 85میلیارد و 791میلیون ریال افزایش یافت و 18 هزار و 981میلیارد و 213میلیون ریال محاسبه شد. سرمایه‌گذاری دارویی تامین در اردیبهشت‌ماه امسال تعدادی از سهام دو شرکت بورسی را با بهای تمام شده 606میلیون ریال خریداری کرد و در همین زمان تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 8میلیارد و 509میلیون ریال و مبلغ 57میلیارد و 860میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 49میلیارد و 351میلیون ریال سود کسب کرد.


انتشار صورت‌های مالی چند شرکت بورسی

شرکت‌‌های بیمه پاسارگاد، گروه دارویی البرز و کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی، صورت‌های مالی 12ماهه منتهی به 29 اسفند‌ماه 1394 را ارائه دادند. «بپاس» با سرمایه 2هزار و 41میلیارد و 200میلیون ریال، مبلغ 336ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده است که نسبت به دوره گذشته، معادل 36درصد کاهش را نشان می‌دهد. شرکت بیمه پاسارگاد، سود خالص و سود انباشته پایان دوره شرکت را به ترتیب مبالغ 685میلیارد و 99میلیون و 708میلیارد و 100میلیون ریال محاسبه کرد.

«والبر» با سرمایه دو هزار و 100میلیارد و 100میلیون ریال، مبلغ 865ریال سود به‌ازای هر سهم شناسایی کرد. شرکت گروه دارویی البرز (گروه سرمایه‎گذاری البرز)، سود خالص شرکت را یک هزار و 817میلیارد و 212میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره را مبلغ دو هزار و 716میلیارد و 538میلیون ریال محاسبه کرده است. «کرازی» با سرمایه 243میلیارد ریال، مبلغ یک هزار و 336ریال سود به‌ازای هر سهم اختصاص داده است که نسبت به دوره گذشته، معادل 30درصد افزایش را نشان می‌دهد. کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی، سود خالص شرکت را با افزایش 30درصدی نسبت به سال مالی 93، مبلغ 324میلیارد و 527میلیون و سود انباشته پایان دوره را مبلغ 717میلیارد و 651میلیون ریال محاسبه کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران