شماره امروز: ۵۴۷

| | |


اگر بپذیریم که توسعه اقتصادی فرآیندی در جهت بهبود وضعیت جامعه است بنابراین رشد اقتصادی محور اساسی توسعه اقتصادی خواهد بود. اما رشد اقتصادی فرآیندی پایدار است که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود که نقش بانک‌های تخصصی و توسعه‌یی در این فرآیند غیرقابل انکار است بنابراین بانک‌های تخصصی و توسعه‌یی می‌توانند با مشارکت و تامین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی، توسعه‌یی را فراهم آورند که از نظر اقتصادی پایدار باشد.

بانک‌های توسعه‌ای به بانک‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از انواع کمک‌های دولتی برای اجرای طرح‌هایی که سایر واسطه‌های مالی مایل و قادر به پذیرش آنها نیستند، تامین اعتبار کرده و خدمات مرتبط را نیز به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کنند. ویژگی اصلی این بانک‌ها تاکید به فعالیت بر پایه اولویت‌های توسعه‌ای، توجه کمتر به سودآوری، برخورداری از کمک‌های مالی دولتی و سایر نهادهای بین‌المللی در مقابل توجه خاص آنها به فایده‌های اجتماعی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر است. وظایف و نقش فعالیت‌ بانک‌های توسعه‌یی را اساسا در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی می‌توان تبیین کرد. ضرورت نیل به توسعه اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه موجب شد نهادهایی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در امر توسعه اقتصادی کشورها در قالب بانک‌ها و سازمان‌های توسعه‌یی به‌وجود ‌آید. تاکنون بانک‌های توسعه‌یی در امر دستیابی به توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال توسعه نقش موثر، مثبت و سازنده‌یی ایفا کرده‌اند به همین دلیل در سطح جهان به ایجاد و گسترش اینگونه بانک‌ها کمک شده تا به‌عنوان ابزاری دراختیار برنامه‌های توسعه اقتصادی ملل جهان قرارگیرند.

در واقع افزایش سرمایه و حمایت از بانک‌های توسعه‌یی می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری این بانک‌ها در امور زیربنایی اقتصادی و توسعه بخش‌های صنعتی تاثیرگذار باشد. با نگاهی به وضعیت سرمایه بانک‌های توسعه‌یی در منطقه می‌توان به این نکته رسید که رقم سرمایه بانک‌های توسعه‌یی کشورمان بسیار ناچیز است بنابراین اگر درصدد شتاب گرفتن چرخه تولید و خروج از رکود هستیم، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی باید به‌طور جد مورد توجه قرار گیرد که نقش دولت و مجلس محترم بسیار مهم و اساسی است. با توجه به نقش بانک‌های توسعه‌یی در دستیابی به توسعه صنعتی در سطح جهان به ایجاد و گسترش آنان کمک می‌شود تا به‌عنوان ابزاری در اختیار برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورها باشند. برای نمونه بانک توسعه‌یی کویت ١٤هزارمیلیارد دلار؛ بانک توسعه‌یی ژاپن حدود ١٣هزارمیلیارد دلار؛ دارای سرمایه است و بانک صنعت و معدن ایران فقط دارای سرمایه ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیون دلار سرمایه است که این رقم نظر به وضعیت اقتصادی کشور بسیار ناچیز است. بنابراین برای خروج از رکورد و سرعت بخشیدن به امر تولید درکنار سایر ابزارهای مهم باید سرمایه بانک‌های تخصصی افزایش یابد که زمینه‌ساز کاهش بیکاری، افزایش اشتغال و تقویت زیرساخت‌های تولید و اعمال استراتژی صادرات به‌جای استراتژی واردات باشد در واقع با تزریق سرمایه به بانک‌ها از یک‌سو و پرداخت تسهیلات به تولید از سوی دیگر مزیت‌هایی را برای شتاب چرخه تولید و خروج از تورم به‌دست خواهد داد. باید به این نکته تاکید کرد که هم دولت و هم مجلس باید با سیاست افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌یی و استراتژی حمایت از تولید با تسهیلات بانک‌های تخصصی و توسعه‌یی ضمن خروج از رکود با رونق تولید انبوه و گردش چرخه کسب وکار نقش مهم‌تری را در عرصه اقتصاد و صنعت ایفا کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران