شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 45427 | |

گروه بانک و بیمه|

نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سه ماهه چهارم سال1394 از نظر تعداد 3.3درصد و مبلغ 2.5درصد است؛ نسبت مبلغ چک‌های برگشتی در سه ماهه سوم سال گذشته 2.9درصد بوده است.

به گزارش «تعادل»، وضعیت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع 3ماهه دی ماه لغایت اسفند ماه1394 به ترتیب 79میلیون فقره به مبلغ 195‌12هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ 154میلیون ریال است. از این تعداد جمعا 2.6میلیون فقره چک‌ به مبلغ 310هزار میلیارد ریال برگشتی با میانگین مبلغ 119میلیون ریال طی دوره مذکور بوده است.

میانگین نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقاطع مذکور به ترتیب برابر 3.3 و 2.5درصد است. بررسی ماه‌های مختلف سال94 نشان می‌دهد که درصد تعداد چک برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده بین 2.9 تا 3.4درصد در ماه‌های مختلف بوده و از نظر مبلغ نیز بین 1.9 تا 2.6درصد مبلغ کل چک‌ها در نوسان بوده است. این درحالی است که درصد تعداد چک برگشتی اشخاص حقوقی به کل چک‌های مبادله شده 0.1درصد و مبلغ آنها بین 0.3 تا 0.6درصد کل مبلغ چک‌ها بوده است. تعداد چک برگشتی اشخاص حقیقی از 569هزار در فروردین94 تا 905هزار در اسفند94 در نوسان بوده است و مبلغ آن نیز بین 5هزار میلیارد تومان تا 10هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد چک برگشتی اشخاص حقوقی نیز از 10تا 18هزار عدد در ماه‌های فروردین تا اسفند افزایش یافته و رقم آن نیز از 668میلیارد تومان تا 1737میلیارد تومان در نوسان بوده است. براساس جدول یک مشاهده می‌شود که سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد 3.2درصد و از نظر مبلغ 2.2درصد و سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1درصد و از نظر مبلغ 0.3درصد است. طی 3ماهه منتهی به اسفندماه94 از مجموع 2.6میلیون فقره چک برگشت شده، تعداد 0.6میلیون فقره چک برگشتی ازسوی صاحبان حساب، رفع سوءاثر شده و بر این اساس مانده چک‌های برگشتی به 2.0میلیون فقره کاهش یافته که این امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 2.5 و 2.0درصد شده است. جدول شماره 2 نمایانگر مجموع کل تراکنش‌های شبکه بانکی از طریق خودپرداز، ساتنا و پایا، پایانه شعب و فروشگاهی، اینترنت بانک و تلفن‌بانک طی 3ماهه چهارم سال94 بوده که مجموعا 089‌4میلیون تراکنش به مبلغ 652‌20هزار میلیارد ریال (میانگین هر تراکنش 5میلیون ریال) انجام پذیرفته است. همان‌طور که در جدول 3 مشاهده می‌شود باوجود آنکه سهم چک‌های مبادله شده نسبت به مجموع نقل و انتقالات از نظر تعدادی 1.9درصد است، از نظر مبلغی سهم قابل توجه 37.1درصد را به خود اختصاص داده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران