شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40051 | |

عملکرد 11ماهه تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در کشور نشان می‌دهد

عقب‌افتادگی استان‌ها از تهران در پرداخت‌های اینترنتی و تلفن همراه

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

عملکرد 11ماهه اول سال 94 مربوط به تراکنش‌های پایانه‌های فروش، اینترنت و تلفن همراه در سراسر کشور نشان می‌دهد که سهم عمده تعداد و مبلغ تراکنش‌های تلفن همراه و اینترنت مربوط به تهران است و استفاده از اینترنت و تلفن همراه برای خرد و پرداخت قبض و خرید شارژ هنوز در استان‌های کشور توسعه نیافته است.

به گزارش «تعادل» بیش از 90درصد از مبلغ تراکنش‌های خرید موبایل، 98درصد مبلغ تراکنش پرداخت قبض و شارژ موبایل، 32درصد مبلغ تراکنش خرید پایانه‌های فروش و 43درصد مبلغ تراکنش پرداخت قبض و شارژ پایانه‌های فروش، 56درصد مبلغ خرید تراکنش اینترنتی و 99درصد مبلغ پرداخت قبض و شارژ اینترنتی در سراسر کشور مربوط به تهران بوده است.

از مبلغ 914هزار و 404میلیارد و 546 میلیون تومان مبلغ تراکنش 11 ماهه کل کشور نیز سهم تهران با رقم 310 هزار و 468میلیارد و 828 میلیون تومان معادل 34درصد کل مبلغ تراکنش‌های کشور بوده است. سهم استان‌های کشور نیز با رقم 603هزار و 935میلیارد و 718میلیون تومان معادل 66درصد کل مبلغ تراکنش‌های کشور است. به عبارت دیگر، در 11 ماهه اول سال 94 ‌سهم تهران به تنهایی یک‌سوم کل مبلغ تراکنش‌های کشور بوده است. در استان‌های کشور، پایانه‌های فروش همچنان بیشترین مراجعه را از سوی مردم دارند و پدیده تراکنش‌های همراه بانک و موبایل‌ها و اینترنت عمدتا متعلق به تهران است و هنوز در شهرستان‌ها توسعه نیافته است. جدول این گزارش به خوبی سهم تهران و سایر استان‌ها از مبلغ تراکنش‌ها را در سراسر کشور نشان می‌دهد.


سهم 42.5درصدی تهران از کل تراکنش‌های کشور

تعداد کل تراکنش‌ها در سطح کشور در بهمن 94 به 873میلیون و 508 هزار رسید که 334میلیون و 513هزار آن در تهران و 539میلیون نیز در سایر استان‌ها رخ داده است. براین اساس سهم تهران 38.3درصد کل تراکنش‌های کشور بوده است.

طی 11 ماه اول سال 94 نیز در مجموع 8میلیارد و 945میلیون تراکنش در کشور داشته‌ایم که 3.8 میلیارد آن در تهران رخ داده و سهم تهران از کل تراکنش کشور معادل 42.5درصد کل تراکنش‌های کشور بوده و سهم سایر استان‌ها نیز با رقم 5.14 میلیارد تراکنش در 11 ماه اول سال 94 معادل57.5 درصد بوده است.


از تراکنش‌های موبایل و اینترنت

در طول 11ماه اول سال 94 نیز یک‌میلیارد و 510 میلیون تراکنش موبایل، 1700میلیون تراکنش پایانه فروش و 593 میلیون تراکنش اینترنت در تهران انجام شده است. این شاخص‌ها نشان‌دهنده این واقعیت است که تراکنش‌های موبایل و اینترنت تنها در تهران و تاحدودی در اصفهان رشد کرده و در سایر استان‌های کشور همچنان پایانه‌های فروش سهم اصلی را در تراکنش‌ها دارند. تعداد کل تراکنش‌های موبایل و اینترنت کشور روی هم معادل یک‌میلیارد و 560میلیون بوده در نتیجه تراکنش‌های موبایل و اینترنت تهران با یک‌میلیارد و 510 میلیون تراکنش 30برابر سایر استان‌های کشور است و سهم تهران از تعداد کل تراکنش‌های کشور به تنهایی معادل 96.8درصد کل تراکنش‌ها بوده است. تعداد تراکنش‌های موبایل و اینترنت در تهران یک‌میلیارد و 510میلیون شامل 593 میلیون تراکنش اینترنتی و 917میلیون تراکنش موبایل بوده است در حالی که تراکنش‌های موبایل سایر استان‌ها 4میلیون و تراکنش اینترنت سایر استان‌ها 46میلیون بوده و روی هم 50میلیون تراکنش موبایل و اینترنت در سایر استان‌های کشور انجام شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که پدیده تراکنش موبایل و اینترنت، عمدتا مربوط به تهران است و هنوز در سایر استان‌های کشور توسعه

نیافته است.


مبلغ تراکنش‌ها در کل کشور

مبلغ تراکنش‌های خرید موبایل در کل کشور طی 11ماه اول سال 94 معادل 33میلیارد و 490میلیون تومان بوده و مبلغ پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق موبایل نیز 4هزار و 743میلیارد و 327میلیون تومان بوده است. پایانه‌های فروش در کل کشور نیز به میزان 836هزار و 432 میلیارد و 868 میلیون تومان بابت خرید و 15هزار و 574 هزار و 663 میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند.

همچنین پایانه‌های اینترنتی در کل کشور طی 11 ماه اول 94 به میزان 54هزار و 495میلیارد و 680میلیون تومان بابت خرید و 3هزار و 124میلیارد و 510 میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند.


مبلغ تراکنش‌ها در تهران

مبلغ تراکنش‌های خرید موبایل در تهران طی 11ماه اول سال 94 معادل 30میلیارد و 224میلیون تومان بوده و مبلغ پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق موبایل نیز 4هزار و 664 میلیارد و 73 میلیون تومان بوده است.

پایانه‌های فروش تهران نیز به میزان 265هزار و 614میلیارد و 129میلیون تومان بابت خرید و 6هزار و 731هزار و 673 میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند. همچنین پایانه‌های اینترنتی در تهران طی 11ماه اول 94 به میزان 30هزار و 330میلیارد و 980میلیون تومان بابت خرید و 3هزار و 97میلیارد و 748میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند.


مبلغ تراکنش استان‌ها

مبلغ تراکنش‌های خرید موبایل در استان‌ها طی 11ماه اول سال 94 معادل 3میلیارد و 266میلیون تومان بوده و مبلغ پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق موبایل نیز 79میلیارد و 260میلیون تومان بوده است.

پایانه‌های فروش در استان‌های کشور نیز به میزان 570 هزار و 818 میلیارد و 738میلیون تومان بابت خرید و 8هزار و 842هزار و 990میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند.

همچنین پایانه‌های اینترنتی در سایر استان‌ها طی 11ماه اول 94 به میزان 24هزار و 164میلیارد و 700میلیون تومان بابت خرید و 26میلیارد و 762میلیون تومان بابت پرداخت قبض و خرید شارژ پول جابه‌جا کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که پایانه‌های موبایل و اینترنت در استان‌ها هنوز رشد قابل توجهی ندارند و تنها در تهران رشد قابل توجهی داشته‌اند و بانک‌ها و سیستم‌های پرداخت و فروشگاه‌ها باید در سال‌های آینده روی توسعه تراکنش‌های موبایل و اینترنت در شهرستان‌ها و استان‌های کشور کار کنند تا مراجعه مردم به دستگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروش فروشگاه‌ها و بانک‌ها را کاهش دهند.


سهم 76 درصدی پایانه‌های فروش

پایانه‌های فروش در 11ماه اول سال 94 بیش از 76درصد کل تراکنش‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در طول 11ماه اول سال 94 معادل 6 میلیارد و 792میلیون تراکنش از طریق پایانه‌های فروش صورت گرفته که برای مانده‌گیری 652 میلیون 754میلیون برای خرید شارژ و پرداخت قبض بیش از 5 میلیارد و 385میلیون برای خرید تراکنش داشته‌اند.

در پایانه‌های فروش در بهمن 94 معادل 717میلیون تراکنش انجام شده که 574 میلیون برای خرید، 66 میلیون برای مانده‌گیری و 77میلیون برای پرداخت قبض و خرید شارژ تراکنش انجام شده است.


سهم 17 درصدی تلفن‌های همراه

سهم تلفن‌های همراه از کل تراکنش‌های کشور در 11ماه اول سال 94 نزدیک به 17درصد کل تراکنش‌های کشور بوده است.

سیستم‌های تلفن‌های همراه از طریق یو اس اس دی‌ها و همراه بانک‌ها تا مهرماه 94 امکان مانده‌گیری داشته‌اند اما در ماه‌های آبان تا بهمن این سیستم آمارتراکنش نداشته است. در 7ماه اول سال معادل 287میلیون تراکنش برای مانده‌گیری از طریق تلفن‌های همراه انجام شده است.

تراکنش خرید نیز در 7ماه اول سال 94 از طریق موبایل‌ها به اندازه 4میلیون و 186هزار عدد بوده است. پرداخت قبض و خرید شارژ نیز از طریق موبایل‌ها در 11ماه اول سال معادل یک میلیارد و 220میلیون تراکنش داشته‌اند.


سهم 7 درصدی تراکنش‌های اینترنتی

تراکنش‌های اینترنتی 7درصد تراکنش‌های کل کشور را در 11ماه اول سال 94 به خود اختصاص داده‌اند. آمار 11ماهه نیز نشان می‌دهد که در مجموع 639 میلیون تراکنش اینترنتی صورت گرفته که 465میلیون برای خرید شارژ و پرداخت قبض و بیش از 173میلیون برای خرید تراکنش اینترنتی انجام شده است. تراکنش‌های اینترنتی در بهمن 94 معادل بیش از 33میلیون تراکنش بوده که بیش از 13میلیون آن برای خرید شارژ و پرداخت قبض و بیش از 20میلیون برای خرید تراکنش صورت گرفته است.


رشد 20 درصدی تعداد پایانه‌های فروش

تعداد پایانه‌های فروش تراکنش‌دار در سال 1394 در بهمن ماه به 4میلیون و 327هزار و 115دستگاه رسیده که نسبت به فروردین 94 به میزان 718هزار و 426 پایانه افزایش یافته و که به میزان 20درصد رشد کرده است.


رشد 16 درصدی پایانه‌های موبایل و اینترنت

تعداد پایانه‌های موبایل و اینترنت نیز در بهمن ماه به 16هزار و 767 عدد رسیده که نسبت به 14هزار و 418عدد فروردین به میزان 2349عدد افزایش یافته و رشد 16.3درصدی داشته است. در بهمن ماه 94 در تهران 122.8میلیون تراکنش موبایل، 183.7میلیون تراکنش پایانه فروش و 28میلیون تراکنش اینترنتی صورت گرفته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران