شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3810 | |

یک‌هزارویکصدوهشتادوششمین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه مورخ1/7/1393 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه و در اجرای بند «هـ» از ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور که به موجب آن هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، اساسنامه جدید بانک‌های شهر، حکمت ایرانیان، قوامین، انصار و آینده که مطابق با اساسنامه نمونه جدید بانک‌های تجاری غیردولتی در 147 ماده و 22 تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی بانک‌های یادشده رسیده بود، مطرح و به تصویب شورا رسید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران