شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 20832 | |

سهم 56 درصدی بانک‌های غیردولتی از مانده تسهیلات

مشارکت مدنی با رشد بیش از 10درصدی و فروش اقساطی با رشد 20درصدی همچنان 69درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است

مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن‌ماه 93 نسبت به اسفند 92 و در یک دوره 11ماهه معادل 14.3درصد رشد کرده و به بیش از 571هزارمیلیارد تومان رسیده است.

به گزارش «تعادل»، براساس گزارش ماهانه پولی و بانکی بانک مرکزی در بهمن‌ماه 93 تسهیلات مشارکت مدنی همچنان بیشترین سهم را از مانده تسهیلات داشته و با سهم 38.6درصدی و رقم 220هزارمیلیارد تومان در این دوره رشد 10.7درصدی داشته است.

همچنین تسهیلات فروش اقساطی با رقم 173هزارمیلیارد تومان و سهم 30.4درصدی در رتبه دوم تسهیلات بانکی بوده و در این دوره 19.9درصد رشد کرده است.

سایر عقود و تسهیلات بانک‌ها با عنوان سایر در رتبه سوم از نظر اهمیت قرار داشته و با رقم 78هزارمیلیارد تومانی و سهم 13.7درصدی معادل 20.3درصد نسبت به اسفند92 رشد داشته است.

در رتبه چهارم، وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و... قرار دارد که با سهم 5.2درصدی و رقم 29هزارمیلیارد تومان رشدی معادل 13.3درصد در مدت 11ماهه داشته است.

وام‌های جعاله نیز در رتبه پنجم قرار دارد که با رقم 27هزارمیلیارد تومان و سهم 4.9درصدی نسبت به اسفند92 رشدی معادل 11.1درصد داشته است.

همچنین تسهیلات مشارکت حقوقی با رتبه ششم، با سهم 2.8درصدی از کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، با رقمی نزدیک به 16هزارمیلیارد تومان، در این دوره 11ماهه معادل 0.9درصد رشد کرده است.

ازسوی دیگر، رتبه هفتم تسهیلات مضاربه با سهم 2.6درصدی از مانده تسهیلات بانک‌هاست که با رقم نزدیک به 15هزارمیلیارد تومان، رشد 2.5درصدی داشته است. در رتبه هشتم از نظر رقم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد که با رقم بیش از 5هزارمیلیارد تومان در بهمن93 و سهم 0.9 رشدی معادل 16.6درصدی نسبت به اسفند92 داشت. تسهیلات سلف نیز در رتبه نهم قرار دارد که با رقم بیش از 2هزارمیلیارد تومان و سهم 0.4درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، رشدی معادل 21.7درصد در دوره 11ماهه داشته است.


مقایسه سهم بانک‌ها از مانده تسهیلات

مقایسه سهم بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده و موسسات اعتباری روی هم با سهم 56درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین رشد 17.8درصدی تسهیلات بانک‌های غیردولتی دوبرابر رشد 9 و 10درصدی تسهیلات بانک‌های تجاری و تخصصی بوده است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که رشد تسهیلات غیردولتی‌ها دوبرابر بانک‌های دولتی و تخصصی است و هم از نظر توان بانک‌های غیردولتی و جذب منابع و همچنین از نظر فشار بازار و واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات، انتظارات از بانک‌های غیردولتی دوبرابر بانک‌های تخصصی و تجاری رشد کرده است.

مشارکت مدنی با رشد بیش از 10درصدی و فروش اقساطی با رشد 20درصدی همچنان 69درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده است.

بررسی سهم بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی، خصوصی شده و موسسات اعتباری با سرفصل غیردولتی‌ها، معادل 56درصد از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را به خود اختصاص داده‌اند و با پرداخت 319هزارمیلیارد تومان، از نظر مانده تسهیلات بالاتر از بانک‌های تجاری و تخصصی قرار دارند.

محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که رتبه اول مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده اختصاص دارد و مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی در بهمن93 نسبت به اسفند92 معادل 17.8درصد رشد داشته است. رشد 17.8درصدی تسهیلات بانک‌های غیردولتی در مقایسه با رشد 10درصدی تسهیلات بانک‌های تخصصی و رشد 9درصدی بانک‌های تجاری، نشان‌دهنده این واقعیت است که فشار بازار و اقتصاد برای دریافت تسهیلات همچنان بر بانک‌های خصوصی و خصوصی شده سنگینی می‌کند و بانک‌های غیردولتی تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات داشته‌اند.

اما به‌خاطر سیاست‌های انضباط مالی و کنترل منابع در بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های تخصصی و مسکن مهر و... رشد تسهیلات‌دهی در بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی کمتر از بانک‌های غیردولتی بوده است. مقایسه رشد تسهیلات در بانک‌های خصوصی و غیردولتی نشان می‌دهد که رشد تسهیلات این بانک‌ها تقریبا دوبرابر بانک‌های دولتی و تخصصی بوده است.

بعد از بانک‌های غیردولتی، بانک‌های تخصصی شامل بانک مسکن و صنعت و معدن و کشاورزی در رتبه دوم قرار دارند که با سهم قابل توجه 27.7درصدی معادل 158هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده‌اند و این رقم در بهمن93 در مقایسه با اسفند92 به میزان 10.6درصد رشد کرده است و نشان می‌دهد که به‌خاطر کنترل منابع وام مسکن مهر و... رشد تسهیلات‌دهی در این دوره نسبت به بانک‌های خصوصی کمتر است.

بانک‌های تجاری دولتی با رقم محدود نزدیک به 93هزارمیلیارد تومان و سهم 16.2درصدی در رتبه سوم بانک‌ها از نظر مانده تسهیلات بانک‌ها بوده‌اند و رشد 9.6درصدی تسهیلات آنها در این دوره 11ماهه نشان‌دهنده سیاست‌های کنترلی بانک‌های دولتی در این دوره بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران