شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 10320 | |

سپرده قانونی در یک‌سال اخیر 29درصد رشد داشت

مقایسه میزان رشد و سهم سپرده قانونی در بانک‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی و خصوصی شده و موسسات اعتباری، روی هم به میزان 72درصد سپرده قانونی کل بانک‌های کشور است.

این نسبت در سال گذشته به میزان 69درصد بوده و ظرف یک سال سهم بانک‌های خصوصی از سپرده قانونی بانک‌ها 3درصد افزایش داشته است.

همچنین از میزان رشد 16هزارمیلیارد تومانی سپرده قانونی در این یک سال به میزان 13هزارمیلیارد تومان یا 83درصد آن متعلق به رشد سپرده قانونی بانک‌های خصوصی بوده است.

سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در شهریور 93، به 70هزارو494میلیارد تومان و سپرده دیداری بانک‌ها و موسسات اعتباری به 2591میلیارد تومان رسید.

سپرده قانونی کل بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به شهریور92 با 16هزارو124میلیارد تومان افزایش به میزان 65/29‌درصد رشد کرده است.

سپرده دیداری کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز نسبت به شهریور92 با 3667میلیارد تومان کاهش به میزان 58درصد رشد منفی داشته است.

سپرده قانونی بانک‌های تجاری نیز در شهریور93 به رقم 13هزارو750میلیارد تومان رسید که با 1525میلیارد تومان افزایش به میزان 11درصد نسبت به شهریور92 رشد داشته است.

سپرده دیداری بانک‌های تجاری نیز نسبت به شهریور92 با 35میلیارد تومان کاهش به میزان 4درصد رشد منفی داشته است.

سپرده قانونی بانک‌های تخصصی نیز در شهریور93 به رقم 5هزارو719میلیارد تومان رسید که با 1237میلیارد تومان افزایش به میزان 6/27‌درصد نسبت به شهریور 92 رشد داشته است.

سپرده دیداری بانک‌های تخصصی نیز نسبت به شهریور92 با 111میلیارد تومان افزایش به میزان6/14‌درصد رشد داشته است.

سپرده قانونی بانک‌های غیردولتی، خصوصی، خصوصی شده و موسسات اعتباری نیز در شهریور93 به رقم 51هزارو25میلیارد تومان رسید که با 13هزارو363میلیارد تومان افزایش به میزان 5/35درصد نسبت به شهریور92 رشد داشته است.

سپرده دیداری بانک‌های خصوصی نیز نسبت به شهریور92 با 3743میلیارد تومان کاهش به میزان 81درصد رشد منفی داشته است.

سپرده دیداری بانک‌ها شامل سپرده‌های ارزی دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز است.

عملکرد تسهیلات‌دهی و مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در شهریور93 نشان می‌دهد که بانک‌ها و موسسات خصوصی، خصوصی‌شده و غیر‌دولتی با سهم بیش از 55درصدی از کل مانده تسهیلات بانک‌های کشور، حدود 200هزارمیلیارد تومان به صورت مشارکت مدنی و فروش اقساطی پرداخت کرده‌اند.

بانک‌های غیردولتی، خصوصی، خصوصی‌شده و موسسات اعتباری نیز روی‌هم‌رفته با رقم 297هزارو866میلیارد تومان سهم 55درصدی از کل مانده تسهیلات بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.


150هزارمیلیارد تومان مشارکت مدنی در بانک‌های خصوصی

در بانک‌های غیردولتی و خصوصی نیز سهم مشارکت مدنی با رقم 150هزارمیلیارد تومان و سهم بیش از 50درصد، در رتبه اول است و نشان می‌دهد که بیشترین تسهیلات و منابع بانک‌های خصوصی به سمت مشارکت مدنی تمایل دارد.

بعداز آن، فروش اقساطی با 15درصد، قرض‌الحسنه با 6درصد و مشارکت حقوقی با 4درصد در رتبه‌های دوم و سوم و چهارم هستند.

بانک‌های غیردولتی، خصوصی، خصوصی‌شده و موسسات مالی و اعتباری، بیشترین سهم از کل سپرده‌های بانک‌های کشور را با رقم 431هزارو390میلیارد تومان در شهریور93 به خود اختصاص داده‌اند.

سپرده‌های بخش غیردولتی در شهریور92 معادل 478هزارو323میلیارد تومان بوده که با افزایش 146هزارو171میلیارد تومانی در شهریور93 به رقم 624هزارو494میلیارد تومان رسیده که نشانگر رشد 6/30درصدی است.

درحالی که سهم بانک‌های غیردولتی از کل سپرده‌های بانک‌ها در اسفند91 معادل 65درصد بوده است این نسبت در شهریور92 به 69درصد افزایش یافته و نشان‌دهنده رشد فعالیت و عملکرد بانک‌های خصوصی و غیردولتی در دولت یازدهم است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران