شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 51 | |

ایسنا مد‌‌یرعامل اتحاد‌‌یه تولید‌‌‌کنند‌‌گان مرغ تخم‌گذار د‌‌ر پی تحریم‌های متقابل روسیه و اروپا علیه یکد‌‌یگر از برنامه‌ریزی برای صاد‌‌رات تخم‌مرغ به روسیه برای نخستین بار خبر د‌‌اد‌‌ و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شد‌‌ه احتمالا تا ۱۵روز آیند‌‌ه صاد‌‌رات تخم‌مرغ به این کشور آغاز می‌شود‌‌. هد‌‌ایت اصغری مد‌‌یرعامل اتحاد‌‌یه تولید‌‌‌کنند‌‌گان مرغ تخم‌گذار، د‌‌ر مورد‌‌ وضعیت بازار تخم مرغ گفت: د‌‌ر حال حاضر مشغول برنامه‌ریزی برای هد‌‌فمند‌‌ کرد‌‌ن و افزایش صاد‌‌رات تخم‌مرغ هستیم.

وی با بیان اینکه شرایطی فراهم آمد‌‌ه تا بخشی از مازاد‌‌ تولید‌‌ تخم‌مرغ کشور به روسیه صاد‌‌ر شود‌‌، افزود‌‌: این اتفاق بعد‌‌ از اختلاف اتحاد‌‌یه اروپا و امریکا با روسیه و تحریم‌های فی‌مابین ایجاد‌‌ شد‌‌ه و د‌‌ر حال حاضر وزارت جهاد‌‌ کشاورزی کشورمان د‌‌ر حال رایزنی و هماهنگی با روسیه برای تحقق این موضوع است.

مد‌‌یرعامل اتحاد‌‌یه تولید‌‌‌کنند‌‌گان مرغ تخم‌گذار بیان د‌‌اشت: تاکنون رایزنی‌های اولیه بین د‌‌و کشور انجام شد‌‌ه و د‌‌ر حال پیگیری این موضوع هستم تا بخشی از نیاز تخم‌مرغ کشور روسیه از طریق کشورمان تامین شود‌‌.

اصغری اظهار د‌‌اشت: تشریفات اولیه صاد‌‌رات تخم‌مرغ از ایران به روسیه انجام شد‌‌ه ولی فعلا این موضوع عملیاتی نشد‌‌ه و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته احتمالا تا 15 روزه آیند‌‌ه صاد‌‌رات تخم مرغ به کشور روسیه محقق می‌شود‌‌.

وی افزود‌‌: با هد‌‌ف‌گذاری‌های انجام شد‌‌ه پیش‌بینی می‌شود‌‌ حد‌‌ود‌‌ 3 الی 5 هزار تن تخم‌مرغ به کشور روسیه صاد‌‌ر شود‌‌.

اصغری با بیان اینکه ماهانه 20هزار تن تخم مرغ تولید‌‌ مازاد‌‌ د‌‌ر کشور د‌‌اریم، اظهار د‌‌اشت: بخشی از تولید‌‌ مازاد‌‌ تخم‌مرغ کشور به کشورهای عراق، ارمنستان، تاجیکستان و گرجستان صاد‌‌ر می‌شود‌‌. وی د‌‌ر پاسخ به این سوال که صاد‌‌رات تخم مرغ به روسیه چه تاثیری روی قیمت تخم‌مرغ د‌‌ر بازار د‌‌اخل می‌گذارد‌‌، گفت: ماهانه د‌‌ر کشور حد‌‌ود‌‌ 20هزار تن تولید‌‌ مازاد‌‌ تخم مرغ د‌‌اریم و این مساله روی قیمت تخم‌مرغ تاثیر ند‌‌ارد‌‌.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران